Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 21.05.2018 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018, στις 21:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018
2. Έγκριση της με αριθμό 186/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου Μεγάλης Λέσχης Καβάλας» ΟΠΣ : 5000283
4. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Καβάλας έτους 2016»
5. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις Κ.Χ., δημοτικών και σχολικών κτιρίων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δ.Ε. Καβάλας έτους 2017»
6. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων, κλιμάκων και πλακοστρώσεις έτους 2016
7. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Καβάλας 2016»
8. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Φιλίππων»
9. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χρήση επί έλασσον εργασιών του έργου «Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων, Δημοτικών και σχολικών κτιρίων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2017» , του Δήμου Καβάλας, της αναδόχου Κ/Ξ Α. ΠΡΑΣΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΤΣΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
10. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και την χρήση επί έλασσον εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» του Δήμου Καβάλας, της αναδόχου Κ/Ξ ΤΣΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
11. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών (Πυρκαγιές-Πυρασφάλεια κτλ) έτους 2015»
12. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευές Κρασπεδορείθρων σε δρόμους του Παληού Καβάλας»
13. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2018»
14. Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Καβάκια του Αμυγδαλεώνα Δήμου Καβάλας»
15. Έγκριση ερυθράς στον οικισμό Ν. Ζυγός του Δήμου Καβάλας
16. Έρευνα λατομικού χώρου ιδιοκτησίας του Δήμου Καβάλας
17. Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών διαχείρισης του Δήμου Καβάλας κατ’εφαρμογή του νέου ΠΔ 31/2018
18. Έγκριση πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, τριάντα δύο (32) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών και οκτώ (8) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας, στο Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Ποιότητας Ζωής
19. Έγκριση αναγκαιότητας πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, και εννέα (9) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
20. Τροποποίηση ή μη των μισθωτηρίων συμβολαίων εκμίσθωσης των Νο 23 και 24 καταστημάτων στη Δημοτική Λαχαναγορά, μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της Πολυξένης Σπυριδάκη ως προς την επωνυμία
21. Εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθ. 30 τεμαχίου, έκτασης 108,53 τ.μ. στο Παληό Καβάλας με δημοπρασία
22. Εκμίσθωση των υπ’ αρ. 13,14,15,18,20,21 και 22 καταστημάτων στη Δημοτική Λαχαναγορά Καβάλας
23. Εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δ.Δ. Φιλίππων
24. Εισήγηση για την έγκριση η μη λειτουργίας κυριακάτικης αγοράς (παζάρι) στην Καβάλα
25. Τροποποίηση της υπ΄αριθ 118/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
26. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
27. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση σε κληρονόμους
28. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση σε κληρονόμους
29. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
30. Παραχώρηση Κολυμβητηρίου για εξετάσεις Ναυαγοσωστών
31. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις
32. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κ. Τσιάρα Πέτρου από τακτικό μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή του Δήμου Καβάλας» και αντικατάστασή του
33. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Ξάνθη για συμμετοχή σε ενημερωτική συνάντηση της ΠΕΔ ΑΜ-Θ για το νομοσχέδιο του ‘’Κλεισθένη΄΄τις 16 Μαϊου 2018
34. α) Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010, β) Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016