Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 11.07.2018 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

 1. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπάνης.
 2. 16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
 3. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
 4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
 5. Κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στη Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδων Δήμου Καβάλας.
 6. Κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Λυδίας Δήμου Καβάλας.
 7. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.
 8. Έγκριση πρακτικού περί ελέγχου οικονομικής προσφοράς και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων (επιβατικά, απορριμματοφόρα, φορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα έργου και μοτοποδήλατα) του Δήμου Καβάλας έτους 2018.
 9. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης της Σύμβασης στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018».
 10. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2018».
 11. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την κατακύρωση της σύμβασης για το έργο «Άρση Επικινδυνότητας Επικίνδυνων Κτισμάτων έτους 2018».