Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 16.07.2018 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, στις 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Απονομή τιμητικού τίτλου Επίτιμου Δημότη στον Λουτσέρι (Υπάτιο) Αντώνιο
2. 15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018
3. 16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018
4. 17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018
5. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού B΄ τριμήνου 2018
6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 139/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
7. Έγκριση της με αριθμό 270/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 11η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
8. Έγκριση της με αριθμό 284/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
9. Έγκριση της με αριθμό 39/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
10. Έγκριση της με αριθμό 84/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.) που αφορά ‘’Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Καβάλας
11. Ανάληψη οφειλών της Αν.Ε.Θ. ΑΕ από τον Δήμο Καβάλας κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του στην Α.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4483/2017
12. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης – Δήμου Καβάλας και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης για την Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης»
13. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την Πράξη «Προγράμματα Κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) σε ειδικότητες του Τομέα – Πολιτισμού», στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καβάλας, στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. ΕΣΠΑ 2014 – 2020
14. Ανάκληση της υπ’αριθ. 371/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έκδοση νέας για την έγκριση πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, τριάντα δύο (32) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών και οκτώ (8) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας, στο Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Ποιότητας Ζωής.
15. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων
16. Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου «Αν. Καραγιάννη»
17. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου για την υλοποίηση πράξης ΒΑΑ
18. Έγκριση ερυθράς στον οικισμό παλιννοστούντων ομογενών πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. του Δήμου Καβάλας
19. Γνωμοδότηση για την προσκύρωση – τακτοποίηση οικοπέδων στην οδό Μάρκου Μπότσαρη – Αλκαίου στη Καβάλα
20. Γνωμοδότηση για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. Γ.115 στην περιοχή της ΔΕΠΟΣ στην Καλαμίτσα Καβάλας λόγω διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος στο κείμενο, αλλά και στο διάγραμμα, της υπ’αρ.12/2026/1998 (ΦΕΚ 410 τ.Δ’/16-6-1998 ) Απόφασης Νομάρχη με την οποία τροποποιήθηκε το σχέδιο πόλης στην περιοχή της ΔΕΠΟΣ Καβάλας και συγκεκριμένα στο Γ.115
21. Έγκριση υποβολής αιτήματος παραχώρησης οικοπέδου
22. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις – Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δήμου Καβάλας έτους 2018»
23. Διατύπωση γνώμης Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Καβάλας για την χρήση επί έλαττον δαπανών ώστε να εγκριθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) (συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ) «Επισκευές – Κατασκευές στο Βερούλειο Γήπεδο» , του Δήμου Καβάλας. (σύμφωνα με το αρ.156 του Ν 4412/16)
24. Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στην ιδιοκτησία κληρονόμων Φέσσα μεταξύ των οδών Ναυπλίου και Εγνατίας σύμφωνα με το υπ΄ αρ. 172/27.07.2017.ΦΕΚ τεύχος ΑΑΠ.
25. Άδεια τοποθέτησης λυόμενων και προσωρινών κατασκευών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 27 στη Δ.Κ. Καβάλας ιδιοκτησίας κ. Βαμβάκα Ειρήνης
26. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
27. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Καβάλας έτους 2017»
28. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων ΔΕ Καβάλας έτους 2017»
29. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Καβάλας 2017»
30. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου Μεγάλης Λέσχης Καβάλας» ΟΠΣ : 5000283
31. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Υποδομή ενημερωτικών πινακίδων και ραντάρ στο Δήμο Καβάλας»
32. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη περιοχή Φιλίππων»
33. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Κατασκευές για την διαρρύθμιση των χώρων λειτουργίας του κέντρου κοινότητας Δήμου Καβάλας»
34. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού επαρχιακής οδού Καβάλας – Παληού»
35. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευές, Επισκευές – Επεκτάσεις Κοιμητηρίων Δ.Ε. Φιλίππων»
36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση φωτιστικών ιστών Δήμου Καβάλας»
37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (πυρκαγιές – πυρασφάλεια κτλ.) έτους 2015»
38. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής κ’ Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ»
39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις και Διανοίξεις αγροτικών δρόμων 2016»
40. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΄΄ Επισκευές-Βελτιώσεις-Εναρμόνιση Παιδικών Χαρών και Πάρκων Δήμου Καβάλας΄΄
41. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση κολωνακίων σε πεζοδρόμια του Δήμου Καβάλας 2016»
42. Παύση εξέλιξης του διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της πλατείας Καπνεργάτη»
43. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Ν.Π. αυτού έτους 2018
44. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019»
45. ΔΗΠΕΘΕ 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018
46. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
47. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση
48. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση σε κληρονόμο
49. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στην σύζυγο
50. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στην κόρη
51. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους
52. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στην σύζυγο
53. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους
54. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στην σύζυγο
55. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
56. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
57. Παραγραφή βεβαιωμένων οφειλών λόγω εικοσαετίας
58. Εισήγηση περί διαγραφής ποσού από την καρτέλα της εταιρείας ΤΟΛΜΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε
59. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις
60. Τροποποίηση της υπ ’αριθμ. 920/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση των μελών και την εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής Ελεγκτικού Οργάνου για τον Έλεγχο Λειτουργίας Παιδοτόπων του Δήμου Καβάλας»
61. Διατήρηση ή μη ή μετατόπιση κενωθέντων περιπτέρων σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α ΄ 14-4-2014)
62. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου και της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού κας Δρακονάκη Ευαγγελίας, στην Κομοτηνή, προκειμένου να συμμετέχουν σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., στις 13 Ιουλίου 2018
63. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου, στην Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ με θέματα το Νομοσχέδιο «Κλεισθένης Ι», το Μακεδονικό και το Μεσοπρόθεσμο, στις 21 Ιουνίου 2018
64. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Αντιδημάρχου Οικονομικών -Διοικητικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Αστυνομίας κ. Καλανταρίδη Ηλία στη Θεσσαλονίκη, για την παράστασή του στο Πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών Οργάνων Ο.Τ.Α. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, στις 9 Ιουλίου 2018
65. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κας Δρακονάκη Ευαγγελίας, στην Κομοτηνή προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των Θράκης, μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες, δυνάμει του από 16-6-2018 Κλητηρίου Θεσπίσματος της Εισαγγελίας Εφετών Θράκης, στις 3 Ιουλίου 2018»
66. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Ψηφιακών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Τουλκίδη Δημοσθένη στην Αθήνα, για συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα Τροποποίησης Σχεδίου Πόλης, στις 24-25 Ιουνίου 2018
67. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Ψηφιακών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Τουλκίδη Δημοσθένη στην Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή του σε συνέδριο που διοργάνωσε η εταιρεία CISCO με θέμα «ενημέρωση σχετικά με εφαρμογές για έξυπνες πόλεις», στις 12 Ιουνίου 2018
68. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημοτικής Συμβούλου κας Κλωνάρη Μαρίας, στην Θεσσαλονίκη, για την παράστασή της στο Πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών Οργάνων Ο.Τ.Α. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, στις 28 Ιουνίου 2018
69. Έγκριση μετάβασης της Δημοτικής Συμβούλου κας Κλωνάρη Μαρίας, στην Θεσσαλονίκη, για την παράστασή της στο Πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών Οργάνων Ο.Τ.Α. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, στις 9 Ιουλίου 2018
70. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010
71. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου.