Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 26.08.2018 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπάνης.
2. 18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
3. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
5. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
6. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
7. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
8. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις – Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δήμου Καβάλας έτους 2018».
9. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.936,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού.
10. Περί έγκρισης των δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2018, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 141.679,41 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (175.682,47 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
11. Περί έγκρισης της διενέργειας με τις διαδικασίες του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019», των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού.
12. Έγκριση πρακτικού α) περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς και β) περί ανοίγματος οικονομικής προσφοράς και κήρυξη προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 51.650,96 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).
13. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.