Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 30.07.2018 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018, στις 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση μελέτης και υποβολής αίτησης στήριξης της πράξης «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις – Οδοσήμανση Δ.Ε Φιλίππων έτους 2018» στην πρόσκληση υπ΄αριθ. 01 της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στο πλαίσιο του Μέτρου 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020.
2. Απονομή τιμητικού τίτλου Επίτιμου Δημότη στον Λουτσέρι (Υπάτιο) Αντώνιο.
3. 18η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
4. Έγκριση της με αριθμό 299/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.
5. Έγκριση της υπ αριθ. 148/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ¨Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική αγωγή Καβάλας¨ του Δήμου Καβάλας περί 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 133/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας » που αφορά «1η αναμόρφωση οικονομικής Στοχοθεσίας (πίνακας 5Α ), οικ. έτους 2018»
7. Έγκριση της υπ αριθ. 1/2018 απόφασης της Επιτροπής Δημοτικών Σχέσεων, Εκδηλώσεων και Ονοματοδοσίας Οδών και Πλατειών – Συνοικιακών Συμβουλίων με θέμα «Πρόταση για την ονοματοδοσία της 1ης Παρόδου της Οδού ¨Περγάμου¨ σε ¨Χατζηγρηγορίου Τάκης¨».
8. Έγκριση της υπ αριθ. 2/2018 απόφασης της Επιτροπής Δημοτικών Σχέσεων, Εκδηλώσεων και Ονοματοδοσίας Οδών και Πλατειών – Συνοικιακών Συμβουλίων με θέμα «Πρόταση για τη μετονομασία της οδού ¨Μητροπόλεως¨σε ¨Μητροπολίτη Προκοπίου¨»
9. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση μέσω βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2018 – υπ αριθ. 6.
10. Αποδοχή παραχώρησης της χρήσης θαλάσσιου σκάφους στο Δήμο Καβάλας από το Ναυτικό Όμιλο Καβάλας.
11. Παραχώρηση Δημοτικών εκτάσεων κατά χρήση στη ΔΕΥΑΚ.
12. Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Νυρεμβέργης για τοποθέτηση υποστηρικτικού ικριώματος.
13. Προσθήκη τέλους στο πεδίο 1 της ΑΔΣ 675/2016.
14. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 361.400,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών – «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της πράξης «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Καβάλας» από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
15. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις», ψήφιση πίστωσης κ.λ.π.
16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του υποέργου «Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων και αποκαταστάσεις ζημιών από τροχαία ατυχήματα έτους 2017».
17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας 2017».
18. Έγκριση μελέτης – σχεδίου δράσης του υποέργου 1 με τίτλο «Προγράμματα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) σε ειδικότητες του τομέα Τουρισμού – Πολιτισμού» της ομότιτλης Πράξης
19. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση αποστράγγισης οδών έτους 2018.
20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Συντηρήσεις Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2016.
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Μονώσεις κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Καβάλας 2015
22. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
23. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού στον οικισμό Αμυγδαλεώνα.
24. Άδεια τοποθέτησης λυόμενων και προσωρινών κατασκευών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Κύπρου 6 στη Δ.Κ. Καβάλας ιδιοκτησίας κ. Μιχαήλ Μεταξά.
25. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 447/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Δήμου Καβάλας – «Δημωφέλεια» και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας για τη διοργάνωση του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων και λήψη νέας απόφασης.
26. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 449/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Δήμου Καβάλας και Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ).
27. Περί καταβολής ή μη μισθωμάτων κυλικείου γυμναστηρίου Ποταμουδίων λόγω μη έκδοσης λειτουργίας και καλοκαιρινής σεζόν.
28. Περί διαγραφής ή μη παραβάσεων ΚΟΚ από οφειλέτη.
29. Διαγραφή υπολοίπου βεβαιωμένης οφειλής.
30. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση σε κληρονόμο.
31. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση σε κληρονόμους.
32. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση σε κληρονόμο.
33. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής και επαναβεβαίωση σε κληρονόμους.
34. Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής.
35. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση στον ορθό οφειλέτη
36. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (προνοιακό επίδομα).
37. Επανεισαγωγή θέματος περί έγκρισης γενόμενης μετάβασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βέρρου Αριστείδη στην Κομοτηνή, προκειμένου να παραστεί ως μάρτυρας σε ποινική υπόθεση που αφορά το Δήμο Καβάλας, στις 10 Ιανουαρίου 2018. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου.
38. Επανεισαγωγή θέματος περί έγκριση γενόμενης μετάβασης της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κας Δρακονάκη Ευαγγελίας, στην Κομοτηνή προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των Θράκης, μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες, δυνάμει του από 16-6-2018 Κλητηρίου Θεσπίσματος της Εισαγγελίας Εφετών Θράκης, στις 3 Ιουλίου 2018
39. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου και της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού κας Δρακονάκη Ευαγγελίας, στην Κομοτηνή για συμμετοχή τους σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε, στις 23 Ιουλίου 2018
40. Έγκριση Θερινών Δρομολογίων των Αστικών Λεωφορείων με ισχύ του θερινούς μήνες έως 15.09.2018.
41. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου.
42. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις.