Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δήμου Καβάλας 09.08.2018 [όλα τα θέματα]

Η ημερήσια διάταξη της 14ης συνεδρίασης για το 2018

Την Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018, στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ανάκληση Άδειας Παράτασης Μουσικής – Μουσικών Οργάνων του Εξωτερικού Χώρου του Καταστήματος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «POST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΧΑΤΖΗΜΟΣΧΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Ερυθρού Σταυρού 8Γ, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας
2. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου “Βελτιώσεις Οριζόντιας & Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2017”.
3. Εξαγορά κοινόχρηστων ακινήτων στον Συνοικισμό Φιλίππων (αρ. 4 παρ. 2 του Ν.4061/2012).
4. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης ρέματος στην Νέα Καρβάλη από Ε.Ο. έως θάλασσα (Υδρολογική – Υδραυλική).