Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 13.08.2018 [όλα τα θέματα]

Η ημερήσια διάταξη της 21ης συνεδρίασης

Τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018, στις 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Επικαιροποίηση της αριθ. 464/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί της εγκατάστασης προσφύγων στο στρατόπεδο ¨ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ¨.
2. Κατάθεση αγωγής από το Δήμο Καβάλας κατά του Ελληνικού Δημοσίου για τα οφειλόμενα σε αυτόν από τις δαπάνες διαμονής και διατροφής των προσφύγων.
3. 19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
4. 20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
5. Έγκριση απολογισμού του Δήμου Καβάλας Οικονομικού Έτους 2017.
6. Έγκριση της με αριθμό 76/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρηση «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας», που αφορά την ‘’Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 και Έκθεσης Πεπραγμένων της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρηση «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας».
7. Έγκριση της υτι’ αριθ. 88/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας » του Δήμου Καβάλας που αφορά «Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2017.
8. Έγκριση της με αριθμό 308/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
9. Έγκριση της με αριθμό 324/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 15η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
10. Αποδοχή όρων τροποποιημένης απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015 – 2016» – Κ.Σ. Καβάλας με Κωδικό ΟΠΣ 5000122 στο Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014 – 2020.
11. Αποδοχή όρων ένταξης του έργου με τίτλο «Επισκευές-βελτιώσεις-εναρμόνιση παιδικών χαρών και πάρκων Δήμου Καβάλας έτους 2018.
12. Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» και έγκριση εκτέλεσης των υποέργων.
13. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2018.
14. Αποδοχή δωρεάς οχήματος συλλογής 8 τόνων, για συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών και τη μεταφορά τους στο ΚΔΑΥ, από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης- Ανακύκλωσης Α.Ε.», για την λήψη απόφασης περί παροχής εξουσιοδότησης του προσώπου που θα υπογράψει την ανωτέρω δωρεά.
15. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 190/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Μονάδα Κομποστοποίησης Πρασίνων στις Κρηνίδες Δήμου Καβάλας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Άξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων.
16. Εξαγορά κοινόχρηστων ακινήτων στο Συνοικισμό Φιλίππων» (αρ. 4 παρ. 2 του Ν.4061/2012).
17. Έγκριση ή μη παράτασης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης οικίας επί της οδού παρ. Ερμιόνης 25 στην Παναγία Καβάλας.
18. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για το έργο «Τοπική Μονάδα Κομποστοποίησης Πρασίνων στις Κρηνίδες του Δήμου Καβάλας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καβάλας προκειμένου να συμμετέχει στη Τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΤΑ Α.Ε. «Πληροφόρηση-Επιμόρφωση -Τοπική Ανάπτυξη Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 6 Σεπτεμβρίου 2018.
20. Έγκριση Μελέτης του υποέργου 2 με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού – ΚΟΜΠΟΣΤ» της πράξης «Τοπική Μονάδα Κομποστοποίησης Πρασίνων στις Κρηνίδες του Δήμου Καβάλας
21. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης «Μελέτη Οριοθέτησης ρέματος στην Νέα Καρβάλη από Ε.Ο. έως θάλασσα (Υδρολογική-Υδραυλική)».
22. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου ΄΄Βελτιώσεις Οριζόντιας & Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2017΄΄
23. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού στον οικισμό Αμυγδαλεώνα
24. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποτμήσεις Πεζοδρομίων για τοποθέτηση Κάδων 2017».
25. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010
26. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
27. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους
28. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση σε κληρονόμο
29. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση σε κληρονόμο
30. Παραγραφή βεβαιωμένων οφειλών λόγω εικοσαετίας
31. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
32. Διαγραφή προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών
33. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου και της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού κας Δρακονάκη Ευαγγελίας, στην Κομοτηνή, προκειμένου να συμμετέχουν σε τακτική διευρυμένη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.ΑΜ-Θ, στις 01 Αυγούστου 2018
34. Επανεισαγωγή θέματος περί έγκρισης γενόμενης μετάβασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βέρρου Αριστείδη στην Κομοτηνή, προκειμένου να παραστεί ως μάρτυρας σε ποινική υπόθεση που αφορά το Δήμο Καβάλας, στις 10 Ιανουαρίου 2018
35. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις.