Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 12.09.2018 [όλα τα θέματα]

Η ημερήσια διάταξη της 32ης συνεδρίασης

Την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
2. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
3. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης της Σύμβασης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ».
4. Αίτημα προέγκρισης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας του Υποέργου 3 «Προμήθεια Επίπλων και Ειδικών Κατασκευών» της Πράξης «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καβάλας (Προμήθεια Επίπλων και Ειδικών Κατασκευών)» ΟΠΣ 5000308, της εταιρείας ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. κατά 106 ημέρες, ήτοι μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2018.
5. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για το έργο «Κατασκευές καρσπεδορείθρων σε δρόμους του Παληού Καβάλας».
6. Ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη για την τροποποίηση σχεδίου πόλης για την αλλαγή χρήσης οδών σε πεζοδρόμους».
7. Υποβολή ερωτήματος αναφορικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση Παραγωγής Εδαφοβελτιωτικού από Πράσινα Απόβλητα του Δήμου Καβάλας».