Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 03.12.2018 [όλα τα θέματα]

Η ημερήσια διάταξη της 30ής Συνεδρίασης

Τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
2. Εισήγηση για καθορισμό αμοιβής καθηγητού Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής για την παροχή γνωμοδότησης. Ζήτημα προς εξέταση: Ποια διοικητική αρχή έχει την αρμοδιότητα και συνάμα την ευθύνη συντήρησης τμήματος της Ε.Ο. 2 Καβάλας – Χρυσούπολης στη χιλιομετρική θέση 0,75 όπου και η πτώση τμήματος γέφυρας την εσπέρα της 09.11.2018.
3. Εισήγηση για καθορισμό αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την υποστήριξη προσφυγών του Δήμου Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής στις υποθέσεις κατά της Κ/Ξ «Ιατράκης Ιωάννης – Μπουμπούνας – Μιχαηλίδου Ο.Ε.», αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου 1 «Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και κτιρίου Διοίκησης – Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της Παιδόπολης» της ενταγμένης πράξης «Αναβάθμιση χώρων φιλοξενίας και εξωτερικών χώρων ψυχαγωγίας και προμήθεια εξοπλισμού στην Παιδόπολη Καβάλας.
4. Προσθήκη ειδικοτήτων της ειδικότητας Βοηθοί Φαρμακείου στον τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας και της ειδικότητας Υπάλληλοι Εμπορίας και Διαφήμισης στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης του 4ου ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ και της ειδικότητας υπάλληλος γραφείου και συστημάτων εφοδιασμού στον τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και της ειδικότητας τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού στον τομέα Μηχανολογίας του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Καβάλας.
5. Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
6. Έγκριση του Σχεδίου τροποποίησης της αριθ. 59/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας (έγκριση τροποποίησης της αριθ. 326/2015 Α.Δ.Σ.–κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού Χρήσης Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων Πεζοδρόμων-Πεζοδρομίων-Πλατειών).
7. Καθορισμός των χώρων ανάπτυξης των πάγκων, των ειδών των πωλούμενων προϊόντων για την περίοδο των Χριστουγέννων του έτους 2018.
8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντηρήσεις Κ.Χ., δημοτικών και σχολικών κτιρίων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δ.Ε. Καβάλας έτους 2017».
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές – Κατασκευές – Συντηρήσεις Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2017».
10. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές-Βελτιώσεις-Εναρμόνιση Παιδικών Χαρών και Πάρκων Δήμου Καβάλας έτους 2018».
11. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του Υποέργου 1, του Ενταγμένου Έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» MIS 5029256.του Δήμου Καβάλας. Προϋπολογισμού: 843.771,81 € με Φ.Π.Α. 23% με βάση την προσφορά ενταγμένης στην ΣΑΕΠ με κωδικό πράξης ΣΑΕΠ : 2018ΕΠ03110042 και με κωδικό ΟΠΣ 5029256.
12. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους εκτέλεσης του Υποέργου 1, του Ενταγμένου Έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» MIS 5029256 του Δήμου Καβάλας. Προϋπολογισμού: 843.771,81 € με Φ.Π.Α. 23% με βάση την προσφορά ενταγμένης στην ΣΑΕΠ με κωδικό πράξης ΣΑΕΠ: 2018ΕΠ03110042 και με κωδικό ΟΠΣ 5029256.
13. Αποδοχή όρων τροποποιημένης απόφασης ένταξης και έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τ.Α. προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Καβάλας MIS 5000563», στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020.
14. Κοινοποίηση γνωμοδότησης νομικής υπηρεσίας σχετικά με το κτίριο του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (ΕΟΚ) και γνωμοδότηση σχετικά με το είδος εργασιών εκτέλεσης του έργου «Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας».
15. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου ΄΄Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – οδοσήμανση Δ.Ε. Καβάλας έτους 2018.
16. Απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων της οδού Αϊαντος από την συμβολή της με την οδό Ευγενίου Ιορδάνου μέχρι την συμβολή της με την οδό Ομονοίας, λόγω τοποθέτησης ικριωμάτων κατά μήκος της οδού Αίαντος για την άρση της επικινδυνότητας σε κτίριο επί της οδού Αίαντος 2.
17. Έγκριση πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, είκοσι (20) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών, δεκατριών (13) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας και δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, στο Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Ποιότητας Ζωής.
18. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για έργα ΠΔΕ – ΕΣΠΑ.
19. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους.
20. Διαγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους λόγω παραγραφής.
21. Εισήγηση περί διαγραφής ποσού από τον κo. Γεωργιάδη Δημήτριο του Αριστείδη.
22. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης στο σύλλογο «ΠΝΟΗ», δύο χώρων και μίας αποθήκης στον 1ο όροφο του πρώην παιδικού σταθμού προσχολικής αγωγής επί της οδού Τσολάκη 23.
23. Εκμίσθωση με απευθείας συμφωνία των Νο 1.18 και 1.25 καταστημάτων στο Κλειστό Κολυμβητήριο Καβάλας.
24. Δωρεάν Παραχώρηση οχημάτων στην ΔΕΥΑΚ.
25. Mεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 με πρόταση-εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας τμήματος Διοικητικών θεμάτων την συγχώνευση του 12/θέσιου 9ου ολοήμερου δημοτικού σχολείου Καβάλας (ΦΕΚ 114/31-08-1990/τ.Ά) δυναμικότητας 159 μαθητών με το 3/θέσιο 20ου ολοήμερου δημοτικού σχολείου (ΦΕΚ 276/02-03-1973/τ.Ά) δυναμικότητας 19 μαθητών χιλιομετρικής απόστασης 1,7 ΚΜ μεταξύ τους».
26. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010.
27. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2018.
28. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή για συμμετοχή της πρώτα σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε, και στη συνέχεια σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΑΜΘ, στις 16 Νοεμβρίου 2018.
29. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Ανάπτυξης-Προγραμματισμού και Ψηφιακών Υπηρεσιών κ. Τουλκίδη Δημοσθένη στην Κομοτηνή, για συνάντηση εργασίας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για υποθέσεις του Δήμου, στις 28 Νοεμβρίου 2018.
30. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού κας Δρακονάκη Ευαγγελίας, στη Λισαβόνα Πορτογαλίας, όπου συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας στην τελετή υπογραφής του Συμφώνου Δέσμευσης των πόλεων για τη Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων και την Κυκλική Οικονομία (Charter of Commitment) στο πλαίσιο του έργου URBAN WASTE στις 26-29 Νοεμβρίου 2018.
31. Έγκριση μετάβασης του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου σε θέματα Ανάπτυξης-Προγραμματισμού και Ψηφιακών Υπηρεσιών κ. Τουλκίδη Δημοσθένη στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετέχει: α) στην τεχνική συνάντηση με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate-General for Regional and Urban Policy-European Commission) με θέμα τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη στο πλαίσιο της EUSAIR και β) στη Σύνοδο των Δημάρχων (Mayors Summit) στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Καβάλας στην πρωτοβουλία Digital Cities Challenge, στις 2-5 Δεκεμβρίου 2018.
32. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2018 στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΡΤΙΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18, στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
33. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
34. Έγκριση της υπ’αριθ. 233/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 18ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.