Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 28.01.2019 [όλα τα θέματα]

Η ημερήσια διάταξη της 3ης Συνεδρίασης του Σώματος για το 2019

Τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019, στις 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019.
2. Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Καβάλας.
3. Έγκριση της υπ΄αριθ. 3/2019 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας» που αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
4. Έγκριση υλοποίησης του έργου «Making Spend Matter»-(ελεύθερη μετάφραση: Αξιοποιώντας τη δύναμη των δημόσιων δαπανών) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III.
5. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020» (Black Sea Basin 2014-2020), με τίτλο «Black Sea Tourist Information Centers Network–BS TicNet».
6. Αποδοχή όρων ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ”, στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
7. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει.
8. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση και αναβάθμιση γεφυριών Λεύκης».
9. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2016».
10. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Κατασκευή-Επισκευές-Συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών ΔΕ Φιλίππων».
11. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τσανακτσή Φίλιππα, από τη θέση του μέλους της Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» και αντικατάστασή του».
12. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Φιλόσογλου Γεώργιου, από τη θέση του μέλους της Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» και αντικατάστασή του».
13. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κ. Παπαδόπουλου Θεόδωρου, από τη θέση του Αντιπροέδρου και μέλους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας «Δ.Ε.Υ.Α.Κ» και αντικατάστασής του».
14. Έγκριση μετάβασης της κ. Δημάρχου και της Αντιδημάρχου Τ.Υ. κ. Δρακονάκη Ευαγγελίας στην Αθήνα την Τετάρτη 30/01/2019.
15. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2019 στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ», ιδιοκτησίας ΓΑΡΓΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 17, στην Καβάλα.
16. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2019 στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)», ιδιοκτησίας ΜΕΤΑΞΑ ΜΙΧΑΗΛ που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό ΚΥΠΡΟΥ 6, στην Καβάλα.
17. Διαγραφή Θέσης από τη Λαϊκή αγορά της Καβάλας που ανήκει σε Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών.
18. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
19. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010.