Κατεπειγόντως συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας

Σε τι συνίσταται το κατεπείγον της συνεδρίασης

Τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019, στις 09:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν κατεπειγόντως τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας με θέμα την έγκριση ή μη του κατεπείγοντος του θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση για έγκριση ασκηθείσης με απόφαση της κας Δημάρχου Καβάλας ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον της εν Κομοτηνή Επιτροπής αρθ.152 του Ν.3463/2006. Προσβαλλόμενη πράξη: η υπ’αριθ.πρωτ. 22770/18/07.01.2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι η εξέταση της ανωτέρω ειδικής διοικητικής προσφυγής είναι στις 5/3/2019 και κατά συνέπεια απαιτείται άμεσα η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.