Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας 19.08.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 28ης Συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2019

Τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019 στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019.
2. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
3. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
5. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
6. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
7. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
8. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
9. Απολογισμός Κοινωνικού Παντοπωλείου για τη διαχειριστική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-8-2019.
10. Κατακύρωση πρακτικού της μειοδοτικής φανερής & προφορικής δημοπρασίας οικονομικής προσφοράς για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου από το Δήμο Καβάλας και συγκεκριμένα μίσθωση ενός χώρου για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης υλικών και στέγασης μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου Καβάλας.
11. Κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης του δημοτικού περιπτέρου επί της οδού Μητροπολίτου Χρυσοστόμου.
12. Περί ακύρωσης της διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση γερανών με χειριστή» για τις υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας έτους 2019 με ημερομηνία διενέργειας την 06-06-2019.
13. Έγκριση πρακτικών: α) περί αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων σχετικά με την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Καβάλας, β) περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων σχετικά με την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Καβάλας και γ) περί ελέγχου οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων σχετικά με την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Καβάλας.
14. Εισήγηση Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για το έργο: “Συντηρήσεις αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2019”.
15. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανάπλαση πλατειάς αμυγδαλεώνα».
16. Έγκριση του Πρακτικού Ι του έργου: «Ανόρυξη Ερευνητικής Γεωθερμικής Γεώτρησης στην περιοχή του κλειστού κολυμβητηρίου Καβάλας».
17. Έγκριση εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 155 του ν.4412/16 και τροποποίηση σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4412/16 για το έργο: «Επισκευές – συντηρήσεις στην κεντρική πλατεία Καβάλας»