Δάνειο 868.000 ευρώ για την βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου

Εντάσσεται στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» και θα αποπληρωθεί από πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων

Υπογράφηκε από τη Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, για λογαριασμό του Δήμου, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η σύμβαση επενδυτικού δανείου, μέσω του προγράμματος Φιλόδημος, 868.000 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου για την «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Καβάλας», που είναι ήδη ενταγμένο στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι».

Σύμφωνα με τη σύμβαση, το δάνειο θα αποπληρωθεί από πόρους του Εθνικού ή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.