Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας 17.09.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε αναλυτικά την ημερήσια διάταξη της 31ης Συνεδρίασης της Επιτροπής, της πρώτης με πρόεδρο τον νέο Δήμαρχο Καβάλας Θόδωρο Μουριάδη

Την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτήν τη συνεδρίαση θα προεδρεύσει για πρώτη φορά ο Δήμαρχος Θόδωρος Μουριάδης.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση της υτι’ αριθ. 86/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά «Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2018».
2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 85/2019 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019”.
3. Έγκριση της με αριθμό 64/2019 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρηση «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας», που αφορά την ‘’Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2018 και Έκθεσης Πεπραγμένων της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρηση «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας»’’.
4. Έγκριση της με αριθμό 243/2019 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».
5. Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προς άσκηση παρεμβάσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Γ’) επί υπαλληλικής προσφυγής της κας Χαρίκλειας Κομνηνού (Δικάσιμος: (εξ αναβολής) 26.09.2019.
6. Απάντηση στην από 10.09.2019 (υπ’αριθ.πρωτ.εισερχ.29164/11.09.2019) αίτηση του Τοπαλίδη Χρήστου του Σταύρου και παροχή γνωμοδότησης (περί δικαστικού συμβιβασμού). Δικαστήριο: Ειρηνοδικείο Καβάλας. Είδος διαφοράς: Αγωγή διαδικασίας μισθωτικών διαφορών. Δικάσιμος: μετ’αναβολή 30.09.2019.
7. Συμμόρφωση με την αριθμ. 950/2019 της Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), 2ο Κλιμάκιο, για το έργο «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019».
8. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Επέκταση Δικτύων Οδικού Φωτισμού και Συντήρηση Δικτύων Φωτισμού Δήμου Καβάλας 2019».
9. Έγκριση πρακτικού α) περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) περί ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Υπηρεσία «Μίσθωση γερανών με χειριστή 2019», ενδεικτικού προϋπολογισμού 38.707,84 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%).
10. Έγκριση πρακτικών: α) περί αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σχετικά με την προμήθεια συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, β) περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων σχετικά με την προμήθεια συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων και γ) περί ελέγχου οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων σχετικά με την προμήθεια συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων.
11. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης των Τμημάτων στην ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, για την Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού.
12. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης της Σύμβασης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ».
13. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παραβρεθεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), στις 06 Σεπτεμβρίου 2019».