Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας 09.10.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 33ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2019

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019».
2. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
3. Ανάκληση της 233/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Κατακύρωση πρακτικού της μειοδοτικής φανερής & προφορικής δημοπρασίας οικονομικής προσφοράς για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου από το Δήμο Καβάλας και συγκεκριμένα μίσθωση ενός χώρου για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης υλικών και στέγασης μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου Καβάλας» και λήψη νέας.
4. Έγκριση πρακτικού: Περί κατακύρωσης της Σύμβασης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Μίσθωση γερανών με χειριστή 2019».