Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 11.11.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 29ης συνεδρίασης του Συμβουλίου για το 2019

Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 18η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019.
2. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων προκειμένου από κοινού να αναλάβουν το έργο του συντονισμού των απαιτηθησομένων για την πρόοδο της διαδικασίας εκκαθαρίσεως της Κοινοπραξίας Δήμου Καβάλας – ΔΕΠΟΣ Α.Ε. ενεργειών, καθώς και την διατύπωση γνώμης, ύστερα από αξιολόγηση του υποστατού και της βασιμότητας των εκατέρωθεν απαιτήσεων που τυχόν θα προκύψουν σε βάρος των κοινοπρακτούντων μερών, κατά τη διαδικασία της εκκαθαρίσεως.
3. Εκ νέου υποβολή εισηγήσεως περί εξέτασης της αιτήσεως του μισθωτή του παρκινγκ μεταξύ των οδών Βενιζέλου – Μητροπόλεως (νυν Μητροπολίτου Προκοπίου) – Ερυθρού Σταυρού και Μητροπολίτου Χρυσοστόμου (Ροδόπη), για παράταση ή μη της μισθώσεως του και λήψη απόφασης.
4. Περί καταγγελίας ή μη της σύμβασης της μίσθωσης του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στη συνοικία της Νεάπολης.
5. Ορισμός Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Καβάλας και ορισμός των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων που θα συμμετέχουν στην συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’).
6. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας.
7. 5η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2019.
8. Έγκριση Χειμερινών Δρομολογίων με ισχύ από 11.10.2019 έως 15.06.2020.
9. Απόφαση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση αποστράγγισης οδών έτους 2018».
10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις – Οδοσήμανση Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2018».
11. Έγκριση τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καβάλας MIS 5001652», στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020.
12. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές – επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2018».
13. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2018».
14. Έγκριση ερυθρών μεταξύ των οδών Ναυπλίου και Εγνατίας στην Καβάλα.
15. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη στο Ο.Τ. 1068 στο Περιγιάλι Καβάλας.
16. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του αμφιθεάτρου στο Πολύκεντρο Ν. Καρβάλης.
17. Έγκριση διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας, σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
18. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Δημοτικής Αστυνομίας κ. Μουμτσάκη Απόστολου, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμαρχο Καβάλας στο 2ο Επιστημονικό, Πολιτισμικό, Αναπτυξιακό και Γαστρονομικό Φόρουμ Ελληνοαιγυπτιακής Φιλίας, στις 14-18 Νοεμβρίου 2019.
19. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ αποτελούμενη από τριάντα πέντε (35) Η/Υ και τριάντα πέντε (35) Οθόνες» εντός ισογείου καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας του ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ που βρίσκεται της οδού Καράνου 8 στην κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας.
20. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα για διεξαγωγή αγώνων αθλητική περίοδο 2019-2020.
21. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010.
22. Διαγραφή Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών.
23. Ανάκληση της υπ’άριθμ. 465/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας ως προς το σκέλος Ε και λήψη νέας περί ορισμού Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Καβάλας.