Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας 13.01.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2020

Τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020, στις 09:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση της με αριθμό 228/2019 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» του Δήμου Καβάλας που αφορά την “Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2018”.
2. Έγκριση της με αριθμό 339/2019 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά στην “Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ”.
3. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων, μηχανημάτων, δίκυκλων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και αλυσοπρίονων έτους 2020.
4. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης των Τμημάτων στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης Καβάλας – Θάσου».
5. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ, για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ».
6. Έγκριση Πρακτικού Ι, για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.
7. Παροχή γνωμοδότησης (περί της ασκήσεως ή μη εφέσεως κατά της υπ’αριθ.712/2019 αποφάσεως ειδικής διαδικασίας εργατικών διαφορών του Ειρηνοδικείου Καβάλας, εκδοθείσης επί ασκηθεισών κατά του Δημου μας εργατικών αγωγών περιουσιακών διαφορών με αντικείμενο τη χορήγηση επιδομάτων Δώρων Χριστουγέννων, Δώρων Πάσχα και Επιδόματος Αδείας ετών 2018 – 2019). Επίδοση αποφάσεως: 03.01.2020.
8. Εξέταση της από 25.11.2019 (υπ’αριθ.πρωτ.εισερχ.38729/2019) υποβληθείσας προς την Επιτροπή σας αίτησης δικαστικού συμβιβασμού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΚΙΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας και εκπροσωπείται νόμιμα», εν όψει της υπό της αιτούσης και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας από 21.10.2019 και υπ’αριθ.εκθ.καταθ. 288/22.10.2019 ασκηθείσης αγωγής τακτικής διαδικασίας (χρέους) σε βάρος του Δήμου μας, και παροχή γνωμοδοτήσεως.
9. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, όπου παραβρέθηκε σε συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο και στην εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚτΥπ ΑΕ) για υποθέσεις του Δήμου στις 08-12 Ιανουαρίου 2020.