Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας 06.04.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, ελέω της πανδημίας του κορονοϊού

Τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2020, στις 12:30, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ημερήσια διάταξη

1. Εγκρίσεις των αποφάσεων: με αριθμ πρωτ 8140/2020 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ : 620ΕΩΕ6-Λ6Ρ), με αριθμ πρωτ 8241/2020 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ : 93ΟΡΩΕ6-ΘΘ7), με αριθμ πρωτ 8646/2020 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ : Ω9ΨΟΩΕ6-Ξ4Λ) και με αριθμ πρωτ 8701/2020 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ : 6Σ3ΝΩΕ6-ΜΘΤ), οι οποίες αφορούν «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVOID-19».
2. Έγκριση πρακτικών α) περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» και β) περί ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
3. Έγκριση της οριστικής διακήρυξης και όρων δημοπράτησης και των οριστικών τευχών δημοπράτησης για το υποέργο «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Καβάλας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020».
4. Έγκριση της οριστικής διακήρυξης και όρων δημοπράτησης και των οριστικών τευχών δημοπράτησης για το υποέργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
5. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης της μελέτης «Τεχνική μελέτη για τη διαμόρφωση των χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Καβάλας».
6. Ανάκληση της με αριθμό 441/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας που αφορά την έγκριση της με αριθμό 68/2019 απόφασης, του Δ/Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» σχετικά με την ‘‘Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ’ Τριμήνου προϋπολογισμού Δημοτικού Ωδείου οικ. έτους 2019’’ και λήψη νέας».
7. Έγκριση της με αριθμό 9/2020 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά την «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Δ’ Τριμήνου προϋπολογισμού Δημοτικού Ωδείου οικ. έτους 2019».
8. Ανάκληση της με αριθμό 442/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας που αφορά την έγκριση της με αριθμό 79/2019 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» σχετικά με ‘’την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019’’ και λήψη νέας.
9. Εξέταση της υπ’αριθ.πρωτ.653/10.01.2020 υποβληθείσης προς το Δήμο μας αιτήσεως συμβιβασμού του Αδαμίδη Σάββα του Πολυχρόνη, εμπόρου, κατοίκου Καβάλας, οδός Ρόδου, αριθ.5, εν όψει της υπό του αιτούντος και ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας από 26.11.2019 και υπ’αριθ.εκθ.καταθ.86/2019 αγωγή χρέους τακτικής διαδικασίας σε βάρος του Δήμου μας. Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων : έως 01.04.2020.
10. Εξέταση της υπ’αριθ.πρωτ.652/10.01.2020 υποβληθείσης προς το Δήμο μας αιτήσεως συμβιβασμού της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Βουρτζούμης Νικόλαος & Σια Ε.Ε.» που εδρεύει στο Χαλκερό Καβάλας και εκπροσωπείται νόμιμα, εν όψει της υπό της αιτούσης και ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας από 26.11.2019 και υπ’αριθ.εκθ.καταθ.85/2019 αγωγή χρέους τακτικής διαδικασίας σε βάρος του Δήμου μας. Προθεσμία κατάθεσης προτάσεω: έως 01.04.2020.
11. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
12. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
13. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
14. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
15. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
16. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
17. Αποδοχή ή μη δωρεάς οικοπέδου επί της οδού Κόδρου.
18. Εισήγηση περί διαγραφής Βεβαιωμένων Οφειλών που αφορούν Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο και ΤΑΠ από ανείσπρακτους λογαριασμούς ΔΕΗ και επαναβεβαίωση σε νέο οφειλέτη.
19. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν.4623/2019.
20. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν.4623/2019.
21. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. στις 05 Μαρτίου 2020.
22. Εισήγηση επί της υπ’αριθ.πρωτ.7313/11.03.2020 αιτήσεως τ. Ε. Δ. του Ε., τέως αντιδημάρχου (νυν δημοτ. συμβούλου) του Δήμου Καβάλας, κατοίκου του Δήμου Καβάλας, οδός Μ. Μ., αριθ.., για παροχή νομικής υποστήριξης κατ’αρθ.51 του Ν.3979/2011 όπως ισχύει. Δικαστήριο: Μονομελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας. Δικάσιμος: 08.04.2020.