Δήμος Καβάλας: Πρόσληψη 86 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων

Διαβάστε αναλυτικά τις θέσεις και τα προσόντα που απαιτούνται - Κατεβάστε την ειδική αίτηση και δηλώστε τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό

ΟΔήμαρχος Καβάλας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα έξι (86) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Καβάλας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 2/2020 και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]

Κατεβάστε την αίτηση πατώντας εδώ

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.