Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας 26.08.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 8ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2020

Τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2020, στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου “Βελτιώσεις Οριζόντιας & Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2019”.
2. Έγκριση ή μη προσωρινής κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (τμήματος οδοστρώματος) επί της οδού Κομνηνών και απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Κομνηνών για την τοποθέτηση ικριωμάτων επί του οδοστρώματος.
3. Τροποποίηση του Αγροτικού και Αρδευτικού Κανονισμού του Δήμου Καβάλας
4. Χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου για την είσοδο-έξοδο οχημάτων χώρου στάθμευσης της Υπεραγοράς Τροφίμων ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εντός του οικοπέδου επί του Ο.Τ. Γ982 στην περιοχή Περιγιάλι Καβάλας.
5. Έγκριση Θερινών Δρομολογίων Αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας με ισχύ έως 15.9.2020.
6. Φύτευση και τοποθέτηση χημικής τουαλέτας σε πεζοδρόμιο.