Συνεδριάζει κατεπειγόντως το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας

Το Σώμα καλείται να «κλειδώσει» το ύψος των ανταποδοτικών τελών για το 2021

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020, στις 18:00, οι δημοτικοί σύμβουλοι Καβάλας καλούνται σε μία έκτακτη συνεδρίαση του σώματος με μοναδικό θέμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικονομικό έτος 2021.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, «το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην λήψη απόφασης ορισμού των ενιαίων ανταποδοτικών τελών έτους 2021 που είναι υποχρεωτική για τη κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 στα χρονικά όρια που ορίζει η εθνική νομοθεσία».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την ΠΝΠ άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠΕΣ.