Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 29.12.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 29ης ειδικής και της 30ής τακτικής συνεδρίασης του Σώματος για το 2020

Την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί [με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠΕΣ] η 29η, ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας με μοναδικό θέμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη την «ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. έτους 2021».

Δυο ώρες μετά, στις 20:00, θα πραγματοποιηθεί η 30ή, τακτική συνεδρίαση του Σώματος.

Η ημερήσια διάταξη

1. 24η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
2. Καθορισμός αμοιβής από το Δημοτικό Συμβούλιο σε πληρεξούσιο δικηγόρο για: Ι. Άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κατ’αρθ.αρθ.227 § 1, 238 § 1 Ν.3852/2010 ως ισχύει. Προσβαλλόμενη πράξη: η υπ’αριθ. πρωτ. 202107/19453 / 10.12.2020 απόφαση Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας Θράκης με θέμα «Σφράγιση εγκαταστάσεων υπαίθριου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων». ΙΙ. Ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για άσκηση της προσφυγής και παροχή νομικών συμβουλών.
3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης του έργου: «Συντηρήσεις ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2019».
4. Επανακαθορισμός της αντιμισθίας του Πρόεδρου του ΝΠΔΔ « Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στα πλαίσια των ορίων του Ν.4093/2012.
5. Επανακαθορισμός της αντιμισθίας του Πρόεδρου του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στα πλαίσια των ορίων του Ν.4093/2012.
6. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κ. Καπετάνιου Κωνσταντίνου από τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» και αντικατάστασή του.