Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 29.03.2021 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 7ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2021

Τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021, στις 18:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση [σύμφωνα με την ΠΝΠ άρθρο 10, παρ, 1 ΦΕΚ 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠΕΣ] θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Η ημερήσια διάταξη

1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2021.
2. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου.
3. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.
4. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2021 υπ. αριθ. 1.
5. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2021 υπ. αριθ. 2.
6. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2021 υπ. αριθ. 3.
7. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2015».
8. Χορήγηση 2ης παράτασης εργασιών περαίωσης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Καβάλας».
9. Έγκριση χορήγησης έβδομης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» MIS 5029256.του Δήμου Καβάλας Υποέργου 2 «Αναβάθμιση Υποδομών του Σχολικού Συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» με προσφορά ενταγμένη στην ΣΑΕΠ με κωδικό πράξης ΣΑΕΠ : 2018ΕΠ03110042 και με κωδικό ΟΠΣ 5029256 αναδόχου Σ. Φασιάς Κατασκευαστική & ΣΙΑ Ε.Ε.
10. Απαλλαγή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού σε επιχείρηση με δραστηριότητα «παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά» σε εκτός σχεδίου περιοχή που δεν παρέχεται ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας.
11. Απαλλαγή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για αποθήκη σε εκτός σχεδίου περιοχή που δεν παρέχεται ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας.
12. Μείωση τετραγωνικών για Δημοτικά Τέλη επιχείρησης.
13. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της κας. Ιωσηφίδου Αναστασίας: α) από τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» και β) από τακτικό μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καβάλας και αντικατάστασής της.
14. Αποδοχή αίτηση παραίτησης της κας. Χατζηφραντζή Ανθής από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης’ του Δήμου Καβάλας και αντικατάστασή της.
15. Αποδοχή αίτηση παραίτησης του κ. Δασκαλούδη Αθανασίου από τη θέση του Προέδρου και τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης’ του Δήμου Καβάλας και αντικατάστασή του.
16. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου.