Κατεπειγόντως συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας

Διαβάστε τα θέματα της 11ης, έκτακτης συνεδρίασης του Σώματος

Την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη [σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ.].

Η ημερήσια διάταξη

  1. Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης.
  2. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).

Σύμφωνα με την πρόσκληση, το κατεπείγον της συνεδρίασης «συνίσταται στη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου».