Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 30.08.2021 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε αναλυτικά όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Σώματος

Τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021, στις 19:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη [σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ.].

Η ημερήσια διάταξη

 1. 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2021
 2. 13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2021
 3. Χρηματοδότηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα «Ο καπνός στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μετά τον β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Κοινωνικές, οικονομικές και πολεοδομικές επιπτώσεις και τάσεις στο αστικό περιβάλλον»
 4. Έγκριση ή μη της με αριθμό 82/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας με θέμα: «Ανάκληση της υπ’ αρ. 41/2021 Απόφασης Δ.Σ. «Μηνιαία Οικονομική συμμετοχή γονέων βρεφών και νηπίων εγγεγραμμένων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 2021-2022» και Τροποποίηση αυτής
 5. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 85/2021 απόφασης, του  Διοικητικού Συμβουλίου   του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας, με θέμα: «Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής Απόφασης»
 6. Γ΄ κατανομή έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
 7. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 61/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το τίτλο του έργου «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας», εγγεγραμμένου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021
 8. 5η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2021
 9. 6η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2021
 10. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2018»
 11. Έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας προσωρινού αποκλεισμού κοινοχρήστου χώρου – οδοστρώματος επί της οδού Μητροπόλεως για λειτουργία προσωρινού βοηθητικού εργοταξίου
 12. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 278/2018 (7ΥΠ3ΩΕ6-391) απόφασης περί έγκρισης κατάταξης των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες βάσει του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4479/2017
 13. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής Καβάλας»
 14. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2021 υπ. αριθ. 11
 15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καβάλας με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού των Χώρων Λουομένων ως Πολυσύχναστων-λουτρικών Εγκαταστάσεων, έτους 2022
 16. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης Πεπραγμένων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» για την διαχειριστική χρήση 01-01-2020 έως 31-12-2020
 17. Διαγραφή Θέσης Παραγωγού Πωλητή από την Λαϊκή Αγορά της Καβάλας
 18. Διαγραφή Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών, καθώς και των θέσεων από τη Λαϊκή Αγορά της Καβάλας και των Κρηνίδων

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας εδώ και μέσω facebook.