Δήμος Καβάλας: Τα 7 βήματα για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος

Διαβάστε τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Εποπτείας και Ελέγχου Ιδρυμάτων

Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Εποπτείας και Ελέγχου Ιδρυμάτων από καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 30.6.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της επανασύνδεσης.

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση (διατίθεται στον ιστότοπο του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr στην ενότητα Επικαιρότητα/Ανακοινώσεις ή χορηγείται από την υπηρεσία μας)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (με την συναίνεση του δικαιούχου ζητείται αυτεπάγγελτα).
  3. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
  4. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
  5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
  6. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
  7. Λογαριασμό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνημμένα κατά περίπτωση

Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Διευκρινήσεις

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.).

Η αρμόδια υπηρεσία κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορεί να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων ή τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας ή την πραγματοποίηση κατ’ οίκον επίσκεψης για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

Πληροφορίες

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Εποπτείας και Ελέγχου Ιδρυμάτων (Διοικητήριο-3ος όροφος, γρ. 374 – Εθνικής Αντίστασης 20)

  • Τηλέφωνο:2513 503 374-373

e-mail: [email protected] – Τόλη Γεωργία – Παπαδοπούλου Δήμητρα.