Δια ζώσης μετά από… χρόνια η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας στις 20.06.2022 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε αναλυτικά τα 21 θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Σώματος

Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022, στις 19:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, θα είναι δια ζώσης μετά από δύο και πλέον χρόνια.

Η ημερήσια διάταξη

 1. Χώροι αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου
 2. Έγκριση απολογισμού του Δήμου Καβάλας Οικονομικού Έτους 2021
 3. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2022
 4. Έγκριση Συμμετοχικού και Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την κυκλική οικονομία στον τομέα των κατασκευών για τον Δήμο Καβάλας στο πλαίσιο του έργου «URGE: Circular Building Cities» (Πόλεις που επενδύουν στην Κυκλική Οικονομία) της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBACT IIΙ για Δίκτυα εφαρμογής (Action Planning Networks)
 5. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2021»
 6. Έγκριση χορήγησης πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημιουργία υποδομών για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων»
 7. Έγκριση χορήγησης έκτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»
 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση και Επέκταση Δικτύου Πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη»
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευές-κατασκευές στο Κοινοτικό Κατάστημα Αμυγδαλεώνα και στο κτίσμα Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρού (ιδιοκτησίας Δήμου)»
 10. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής, του έργου με τίτλο: «Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Καβάλας έτους 2015»
 11. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021»
 12. Άδεια επέμβασης σε κοινόχρηστο χώρο-διάνοιξη οδού του Συνοικισμού
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις-Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων, Μεταλλικών και Ξύλινων Κατασκευών Δήμου Καβάλας έτους 2019»
 14. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών που αφορούν κατάληψη κοινόχρηστου χώρου έτους 2020, στους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 15. Τροποποίηση της υπ.΄αριθ. 174/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, με θέμα, εκμίσθωση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαμίτσας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση διεθνούς φεστιβάλ χορού στις 24, 25 και 26 Ιουνίου 2022
 16. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας στον πρώτο όροφο του κτηρίου της Κοινότητας Φιλίππων
 17. Έγκριση ή μη του από 27-05-2022 Πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχειακού Υλικού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Καβάλας
 18. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης Πεπραγμένων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» για την διαχειριστική χρήση 01-01-2021 έως 31-12-2021
 19. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κ. Ξουλόγη Φιλήμων από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» και αντικατάστασή του
 20. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καβάλας με τον νόμιμο αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχουν στην συγκρότηση της Τομεακής Επιστημονικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) σύμφωνα με την υποπαράγραφο εε & α του άρθρου 1 του Ν.4461/2017
 21. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 193/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που αφορά την «Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών Καθαριότητας Δήμου Καβάλας» ως προς την αντικατάσταση τακτικού μέλους

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας εδώ και μέσω facebook εδώ.