Δήμος Καβάλας: Υπογραφή σύμβασης για έργα σε κοινόχρηστους χώρους

Οι παρεμβάσεις θα αφορούν σε εργασίες επισκευής, συντήρησης και κατασκευών μικρής κλίμακας σε κοινόχρηστους χώρους όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα

Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης και ο εκπρόσωπος της εταιρίας Α. ΠΡΑΣΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΤΣΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αντώνης Πρασίνης, υπέγραψαν τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 τη σύμβαση του έργου «Συντηρήσεις-παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους».

Με το εν λόγω έργο, θα εκτελεστούν εργασίες επισκευής, συντήρησης και κατασκευών μικρής κλίμακας, με σκοπό την αντιμετώπιση καταγεγραμμένων, διαπιστωμένων από την Τεχνική Υπηρεσία και έκτακτων προβλημάτων που παρουσιάζουν κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου Καβάλας.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, είναι οι εξής:

  • Αποξηλώσεις, καθαιρέσεις και εκσκαφές
  • Σκυροδέματα
  • Λιθοδομές και επιχρίσματα
  • Στέγες, επιστρώσεις, πετάσματα, δάπεδα
  • Ξύλινες, μεταλλικές κατασκευές
  • Χρωματισμοί, εργασίες πρασίνου, δίκτυα ομβρίων, ασφαλτικά
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Προϋπολογισμός: 194.000,91 ευρώ

Χρόνος περαίωσης: 12 μήνες