Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας: «Δια περιφοράς» συνεδρίαση για έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε δημότες

Διαβάστε τα θέμα της ημερήσιας διάταξης και σε ποιους αφορούν οι οικονομικές ενισχύσεις

Έκτακτη «δια περιφοράς» συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 με αποστολή e-mail στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 10:00 ως τις 13:00, σύμφωνα με την εγκύκλιο 98, Α.Π. 8182/26-01-24, ΑΔΑ:9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ.

Ημερήσια διάταξη

  • Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης
  • Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2024 υπ. αριθμ. 1
  • Καθορισμός κωδικού αριθμού δαπανών, προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, δεκτικού στην έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην αναγκαιότητα άμεσης λήψης απόφασης, ώστε να χορηγηθούν έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε δημότες του Δήμου Καβάλας.