Κινητό εκθετήριο βιοποικιλότητας στον δήμο Παγγαίου

Μέσω του διακρατικού έργου Mobile Diversity και με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής

Με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση το διακρατικό έργο Mobile Diversity, στο οποίο ο Δήμος Παγγαίου είναι εταίρος. Το έργο το οποίο υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος / επενδυτική προτεραιότητα 6d, θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ, ενώ Επικεφαλής Εταίρος είναι ο Δήμος Kresna από τη Βουλγαρία.

Η προσέγγιση του Δήμου Παγγαίου στο έργο αφορά στη δημιουργία ενός κινητού εκθετηρίου της βιοποικιλότητας του Παγγαίου, συμβάλλοντας στην ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία της φυσικής κληρονομιάς και λοιπές συναφείς εργασίες.

Στο επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησης και έναρξης της υλοποίησης του έργου.

Το έργο εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του Δήμου Παγγαίου για ανάδειξη και αειφορική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής και ειδικότερα του όρους Παγγαίου, με σειρά πρωτοβουλιών, διαμορφώνοντας συνθήκες ελκυστικότητας για τους επισκέπτες και τους κατοίκους.