Δήμος Παγγαίου: Βελτίωση της οδοποιίας σε 9 οικισμούς του Δήμου

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Παγγαίου» προϋπολογισμού 309.270 ευρώ-Σε ποιους οικισμούς θα «πέσει» άσφαλτος-Έπεται μελέτη ενός νέου έργου προϋπολογισμού 600.000 ευρώ

Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινάει άμεσα η εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Παγγαίου» προϋπολογισμού 309.270 ευρώ το οποίο αποσκοπεί στην πραγματοποίηση εργασιών για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών και της βατότητας δημοτικών οδών των οικισμών Γεωργιανής, Νικήσιανης, Παλαιοχωρίου, Μουσθένης, Σιδηροχωρίου, Καραβαγγέλη, Μεσότοπου, Δημαρά και Μυρτοφύτου.

Οι εργασίες οι οποίες προβλέπεται να εκτελεστούν ανά οικισμό

Οικισμός Γεωργιανής

Στον οικισμό Γεωργιανής προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε δύο δημοτικές οδούς και σε μήκος περίπου 150 μ.. Στους υφιστάμενους δρόμους θα γίνει ασφαλτικός τάπητας κυκλοφορίας πάχους 5 εκ. με την απαραίτητη συναρμογή του ασφαλτικού τάπητα στους εκατέρωθεν υφιστάμενους δρόμους του οικισμού.

Οικισμός Νικήσιανης

Στον οικισμό Νικήσιανης προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες σε οκτώ υφιστάμενες δημοτικές οδούς και σε μήκος περίπου 600 μ.. Στις ως άνω υφιστάμενες οδούς, θα κατασκευαστεί ασφαλτικός τάπητας κυκλοφορίας πάχους 5 εκ., με την απαραίτητη συναρμογή του ασφαλτικού τάπητα στους εκατέρωθεν υφιστάμενους δρόμους. Επίσης προβλέπεται να γίνουν μικρής κλίμακας χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση της σκάφης και κατόπιν εργασίες οδοστρωσίας και σκυροδέτησης, σε δύο δημοτικές οδούς και σε μήκος περίπου 250 μ.

Οικισμός Παλαιοχωρίου

Στον οικισμό Παλαιοχωρίου προβλέπεται να εργασίες σε τρεις υφιστάμενες δημοτικές οδούς και σε μήκος περίπου 600 μ.. Στις ως άνω υφιστάμενες οδούς, θα κατασκευαστεί ασφαλτικός τάπητας κυκλοφορίας πάχους 5 εκ., με την απαραίτητη συναρμογή του ασφαλτικού τάπητα στους εκατέρωθεν υφιστάμενους δρόμους. Επίσης προβλέπεται να γίνουν μικρής κλίμακας χωματουργικές εργασίες σε ένα δρόμο και σε μήκος περίπου 130 μ. για τη διαμόρφωση της σκάφης, κατόπιν εργασίες οδοστρωσίας και τέλος θα κατασκευαστεί ασφαλτικός τάπητας κυκλοφορίας πάχους 5 εκ.

Οικισμός Μουσθένης

Στον οικισμό Μουσθένης προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες σε μία δημοτική οδό και σε μήκος περίπου 400 μ. Στην υφιστάμενη οδό θα γίνει ασφαλτικός τάπητας κυκλοφορίας πάχους 5 εκ. με την απαραίτητη συναρμογή του ασφαλτικού τάπητα στους εκατέρωθεν υφιστάμενους δρόμους του οικισμού. Επίσης προβλέπεται να γίνουν μικρής κλίμακας χωματουργικές εργασίες και σε μήκος περίπου 50 μ., σε μη διανοιγμένη οδό για τη διαμόρφωση της σκάφης, την τοποθέτηση κρασπεδορείθρων και κατόπιν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, με βάση οδοστρωοίας πάχους 10 εκ. και ασφαλτικός τάπητας κυκλοφορίας πάχους 5 εκ.

Οικισμός Σιδηροχωρίου, Καραβαγγέλη, Μεσότοπου, Δημαρά

Στον οικισμό Σιδηροχωρίου, Καραβαγγέλη, Μεσότοπου, Δημαρά προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες σε έξη δημοτικές οδούς και σε μήκος περίπου 770 μ. Στις υφιστάμενες οδούς, θα γίνει ασφαλτικός τάπητας κυκλοφορίας πάχους 5 εκ. με την απαραίτητη συναρμογή του ασφαλτικού τάπητα στους εκατέρωθεν υφιστάμενους δρόμους του οικισμού. Επίσης προβλέπεται να γίνουν μικρής κλίμακας χωματουργικές εργασίες και σε μήκος περίπου 330 μ., σε δύο διανοιγμένες οδούς, για τη διαμόρφωση της σκάφης και κατόπιν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, με βάση οδοστρωσίας πάχους 10 εκ. και ασφαλτικός τάπητας κυκλοφορίας πάχους 5 εκ.

Οικισμός Μυρτοφύτου

Στον οικισμό Μυρτοφύτου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες στον κεντρικό δρόμο και έως το κατάστημα της Κοινότητος, επάνω στον υφιστάμενο τσιμεντόδρομο θα γίνει η καθαίρεση των υπαρχόντων πλακοστρώσεων δαπέδων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών και μετά θα κατασκευαστεί ασφαλτικός τάπητας κυκλοφορίας πάχους 5 εκ., με την απαραίτητη συναρμογή του ασφαλτικού τάπητα στους εκατέρωθεν υφιστάμενους δρόμους του οικισμού.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 309.270,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Σίγουρα δε μας διαφεύγει το μεγάλο πρόβλημα της δημοτικής οδοποιίας και της οδικής ασφάλειας σε πολλούς οικισμούς του Δήμου μας. Ωστόσο σας βεβαιώνω ότι η προσπάθεια είναι μεγάλη, οι πόροι λίγοι, οι χρηματοδοτήσεις μηδενικές. Προσπαθούμε να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας και ήδη πέραν του συγκεκριμένου έργου που ξεκινάει άμεσα η κατασκευή του, προχωρούμε στη μελέτη ενός νέου έργου προϋπολογισμού 600.000 ευρώ», αναφέρει ο Δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης.