Τι γίνεται στη ΒΦΛ; «Βροχή» οι παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας! Και δεύτερο πρόστιμο 50.000 ευρώ στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ!

Σοβαρές παραβάσεις διαπίστωσε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Καβάλας - «Ανεξέλεγκτη διαχείριση αποβλήτων», «Πλημμελής διαχείριση καταλυτών», «ρύπανση» και «υποβάθμιση του περιβάλλοντος» κ.ά.

Λίγα 24ωρα μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου ύψους 20 χιλιάδων ευρώ στην εταιρία PFIC Ltd που υπέγραψε στις 13 Ιανουαρίου 2017 ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, το KAVALA POST φέρνει στη δημοσιότητα και νέα, δεύτερη απόφαση του Θόδωρου Μαρκόπουλου, υπογεγραμμένη την ίδια μέρα, για επιβολή διοικητικού προστίμου και στη δεύτερη εταιρία που δραστηριοποιείται στο Εργοστάσιο Λιπασμάτων της Νέας Καρβάλης, ύψους, αυτήν τη φορά 50 χιλιάδων ευρώ!

Η με αριθμό πρωτοκόλλου 5231/13-01-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη κάνει λόγο για «επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011, στην εταιρεία “ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ” παραγωγής και εμπορίας αμμωνίας, οξέων και αζωτούχων λιπασμάτων για τη μη τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και της κειμένης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μετά από εισήγηση του ΚΕΠΠΕ ΠΕ Καβάλας».

Διαβάστε όλο το κείμενο της απόφασης εδώ

 

Αναλυτικότερα:

Στις 13 Ιουνίου 2016, το Πταισματοδικείο Καβάλας ζητά εγγράφως τον έλεγχο της εταιρίας από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Στις 23 Ιουνίου 2016 εκδίδεται έγγραφη πρόσκληση για σύγκληση του ΚΕΠΠΕ.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2016, η έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ κάνει λόγο για 9 διαπιστωμένες παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2016, η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ ζητά και παίρνει παράταση χρόνου υποβολής απόψεων.

Στις 10 Οκτωβρίου 2016, η εταιρία υποβάλλει τις απόψεις της επί της έκθεσης αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ.

Στις 10 Νοεμβρίου 2016, οι Υπηρεσίες αποστέλλουν έγγραφο προς τα Χημικά Εργαστήρια Envirolab IKE «σε συνέχεια των απόψεων της εταιρείας Ελλαγρολιπ ΑΕΒΕ σύμφωνα με τις οποίες τίθεται σε αμφισβήτηση τα αποτελέσματα των αναλύσεων λόγω του ότι τα δείγματα ήταν θαλασσινού νερού».

Στις 23 Νοεμβρίου 2016, η εταιρία Envirolab απαντά πως «οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τις εργαστηριακές αναλύσεις είναι κατάλληλες για την σκοπούμενη χρήση, συμπεριλαμβανομένων και των θαλασσινών νερών».

Στις 19 Δεκεμβρίου 2016, το ΚΕΠΠΕ προχωράει σε εισήγηση επιβολής προστίμου, επειδή:

  1. Οι ισχυρισμοί της εταιρείας επί των διαπιστωθέντων παραβάσεων της έκθεσης αυτοψίας για τις υπερβάσεις του ορίου των 450 mgSO2/Nm3 δεν γίνονται δεκτές. Το όριο των 450 mgSO2/Nm3 έχει θεσπιστεί στην οικεία ΑΕΠΟ για την προστασία του περιβάλλοντος και θα πρέπει να τηρείται, υπέρβασή του συνεπάγεται υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τα ζητηθέντα κατά την ώρα της αυτοψίας στοιχεία (ιστορικό ελέγχου) το όργανο βαθμονομείται κάθε 28 ημέρες. Η εταιρεία όφειλε να διαγνώσει έγκαιρα το πρόβλημα του αναλυτή και να λάβει άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατό.
  2. Η εταιρεία εκ των υστέρων προέβη σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε σε ενέργειες συμμόρφωσης, αποκατάστασης των ρυπασμένων χώρων και παράδοσης των αποβλήτων εντούτοις δεν αναιρεί τις διαπιστωθείσες παραβάσεις κατά την ώρα της αυτοψίας από την πλημμελή διαχείριση των καταλυτών και την ρύπανση και υποβάθμιση που προκάλεσε από την ανεξέλεγκτη διαχείριση αποβλήτων.
  3. Η εταιρεία ενήργησε κατά παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της 12) σχετικής Απόφασης και της κείμενης νομοθεσίας όπως αναφέρθηκαν στο 16) σχετικό και λαμβάνοντας υπόψη ότι τηρείται ο όρος 3.14.3 ότι δηλαδή η εταιρεία διενεργεί ανά 15ημερο χημικές αναλύσεις σύμφωνα με τα κατατεθειμένα στοιχεία.

Στις 13 Ιανουαρίου 2017, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας αποφασίζει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 50 χιλιάδων ευρώ επειδή η εταιρία ενήργησε κατά παράβαση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της 12) σχετικής Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων […] και της κείμενης νομοθεσίας (Ν 4042/12 άρθρα 14, 17, 20 και 29 παρ. 1 σύμφωνα με τα οποία απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψή και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων και του άρθρου 30 παρ.1, της ΚΥΑ 13588/725 άρθρο 4 και της ΚΥΑ 24944/06 όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, της 6924/475Β/03-09-1987 απόφασης νομάρχη για υπέρβαση του ορίου της αμμωνίας– 16σχετ), προκαλώντας περιβαλλοντική υποβάθμιση και ρύπανση κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 1650/86 που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 (διοικητικές κυρώσεις) του Ν.1650 όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 21 Ν. 4014.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω απόφαση επιβολής προστίμου θα διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τυχόν δικές τους ενέργειες.