Επιχείρηση προστασίας ενδημικών ειδών της ιχθυοπανίδας από το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Δράσεις για την προστασία του Αμμόκοιτου και της Γραμμοβελονίτσας τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα ειδών ψαριών των νερών των Τεναγών Φιλίππων και της πεδιάδας της Δράμας

Tην προστασία δύο ενδημικών ειδών της ιχθυοπανίδας τα οποία διαβιούν στα νερά των Τεναγών Φιλίππων και στην πεδιάδα της Δράμας έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Νέα Πέραμο Καβάλας με επιστημονικά υπεύθυνο τον Δρ. Αργύρη Σαπουνίδη.

Πρόκειται για τον Αμμόκοιτο ή Γκαβόχελο (Eudontomyzon hellenicus) και τη Γραμμοβελονίτσα (Cobitis punctilineata). Τα δύο αυτά ενδημικά είδη ιχθυοπανίδας χαρακτηρίζονται ως κοινοτικού ενδιαφέροντος και κινδυνεύουν από τη ρύπανση των υδάτων όπου διαβιούν, κυρίως λόγω της μη ορθής διάθεσης και διαχείρισης των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. Και τα δύο είδη περιλαμβάνονται στον Κόκκινο Κατάλογο της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN) και στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43.

Κύριος σκοπός του έργου, διάρκειας 18 μηνών, που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις: δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας», είναι η αναλυτική μελέτη της κατανομής των δύο αυτών ενδημικών ειδών της ιχθυοπανίδας και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής για την προστασία τους.

Ο Αμμόκοιτος και η Γραμμοβελονίτσα αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα ειδών ψαριών της περιοχής μελέτης τόσο για την κρυπτική συμπεριφορά τους όσο και για τις οικολογικές τους απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, ο Αμμόκοιτος, που μοιάζει με μικρό χέλι, θέλει καθαρό τρεχούμενο νερό και αμμολασπώδες έδαφος, όπου ζει μονίμως κρυμμένος. Η Γραμμοβελονίτσα προτιμά περιοχές με λάσπη, άμμο και αρκετή οργανική ύλη, προκειμένου να εισέλθει στο υπόστρωμα του ποταμού προς εύρεση τροφής και αποφυγής θηρευτών.

Η ερευνητική ομάδα του έργου θα οργανώσει δράσεις με στόχο την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής για τα είδη αυτά, για τους πιθανούς τρόπους ενίσχυσης της περιβαλλοντικής ασφάλειας, χωρίς όμως να επηρεάζεται η δραστηριότητά τους, καθώς και για την ευαισθητοποίησή τους για την προστασία τόσο των ειδών ιχθυοπανίδας όσο και των ενδιαιτημάτων τους.

Επιπλέον, θα στηρίξει τους τοπικούς γεωργούς προσπαθώντας να θέσει τα θεμέλια για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων (π.χ. άδειων συσκευασιών φυτοφαρμάκων, του νερού που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των συσκευασιών και των ψεκαστικών μηχανημάτων), με τη δωρεάν παραχώρηση και εγκατάσταση ειδικών κάδων και τη δημιουργία ειδικών χώρων πλύσης των μηχανημάτων και των δεξαμενών.

Για την επιτυχή επίτευξή των παραπάνω είναι απαραίτητη η συνεργασία με τις τοπικές αγροτικές οργανώσεις, τους συνεταιρισμούς, την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, του τοπικούς Δήμους, τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και τα Τμήματα Αλιείας Δράμας και Καβάλας.