Έρευνα: Η τάση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στην Καβάλα την περίοδο 2006-2021 [πίνακες]

Ο Καβαλιώτης Πολιτικός/Υδρολόγος Μηχανικός, Θωμάς Παπαλάσκαρης αναλύει τα δεδομένα του Μετεωρολογικού Σταθμού του Meteokav στην περιοχή της Δεξαμενής, εξάγοντας ενδιαφέροντα συμπεράσματα-Ποιες χρονιές «έπεσε» η περισσότερη βροχή-Τι προβλέπεται για τα επόμενα 3 χρόνια

Συγκρατημένη αισιοδοξία προκύπτει από στατιστική ανάλυση των δεδομένων των παρελθόντων συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, που προέρχονται από τον Μετεωρολογικό Σταθμό του δικτύου Σταθμών του Meteokav στη θέση με συντεταγμένες (σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS’84), «40°56’25’’N(Β)/24°24’01’’E(Α)», στην περιοχή της συνοικίας της Δεξαμενής στην Καβάλα, με την κωδική ονομασία «Δεξαμενή», σε απόλυτο υψόμετρο 90 μέτρων, ο οποίος παρέχει πλήρη μετεωρολογικά δεδομένα, τουλάχιστον από τον μήνα Γενάρη του έτους 2006 μέχρι και σήμερα, αλλά και από το υδρολογικό προγνωστικό μαθηματικό/στατιστικό, πολλαπλαστικό μοντέλο αποσύνθεσης χρονικών σειρών που καταρτίσθηκε με βάση τα προαναφερθέντα δεδομένα, για τις ποσότητες των συνολικών μηνιαίων υψών βροχοπτώσεων όσον αφορά, ξεχωριστά, των ημερολογιακών ετών 2022, 2023 και 2024.

Τα δεδομένα των βροχοπτώσεων του μετεωρολογικού σταθμού Καβάλας (Δεξαμενή) του Meteokav αναλύθηκαν στατιστικά από τον Καβαλιώτη MSc. Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τομέα Υδραυλικών Έργων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Θωμά Παπαλάσκαρη.

Η χαμηλότερη και η μεγαλύτερη τιμή στις συνολικές ετήσιες βροχοπτώσεις που παρατηρήθηκαν, μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα ιστορικά, (από τον μήνα Γενάρη του ημερολογιακού έτους 2006 μέχρι και τον μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2021) μετεωρολογικά στοιχεία, στον μετεωρολογικό σταθμό της «Καβάλας (Δεξαμενής)», είναι 317,10 χιλιοστόμετρα (κατά το ημερολογιακό έτος 2008) και 897,00 χιλιοστόμετρα (κατά το ημερολογιακό έτος 2007), αντίστοιχα, ενώ ο ετήσιος μέσος όρος μεταξύ των ημερολογιακών ετών 2006 και 2021 είναι 614,95 χιλιοστόμετρα, άρα η πιο βροχερή χρονιά συνέβη έναν χρόνο πριν την πιο άνυδρη ημερολογιακή χρονιά, γεγονός που ενδεχόμενα αξίζει να ληφθεί υπόψη για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων στο μεσοδιάστημα ενός ανάλογου «κύκλου επαναλαμβανόμενης ξηρασίας.

Για την κατάρτιση του υδρολογικού, προγνωστικού, μαθηματικού/στατιστικού, πολλαπλασιαστικού μοντέλου αποσύνθεσης χρονικών σειρών, όσον αφορά τον Μετεωρολογικό Σταθμό του Meteokav στην περιοχή της Δεξαμενής, για τις ανάγκες του συγκεκριμένου υδρολογικού, μαθηματικού/στατιστικού, προγνωστικού μοντέλου, χρησιμοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από και τον Γενάρη του 2006 μέχρι και τον Δεκέμβρη του 2021.

Σύμφωνα με το υδρολογικό, προγνωστικό, μαθηματικό/στατιστικό, πολλαπλαστικό μοντέλο αποσύνθεσης χρονικών σειρών, που καταρτίσθηκε, σύμφωνα με τα ιστορικά μετεωρολογικά στοιχεία, προερχόμενα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό της Δεξαμενής, αναμένεται συνολική ετήσια βροχόπτωση ίση με 630,24 χιλιοστόμετρα για το ημερολογιακό έτος 2022, 630,77 χιλιοστόμετρα για το ημερολογιακό έτος 2023 και 631,30 χιλιοστόμετρα για το ημερολογιακό έτος 2024, αντίστοιχα, δηλαδή και για τις τρεις χρονιές (2022, 2023 και 2024), αναμένονται συνολικές ετήσιες βροχοπτώσεις ελαφρά/ανεπαίσθητα μεγαλύτερες από τον μέσο όρο των συνολικών ετήσιων βροχοπτώσεων της προηγούμενης δεκαεξαετίας (2006-2021).

Συνολικές μηνιαίες βροχοπτώσεις από τον Μετεωρολογικό Σταθμό του Meteokav στη Δεξαμενή. Με γαλάζια και πράσινη απόχρωση συμβολίζονται αντίστοιχα οι πραγματικές και οι προβλεπόμενες, έως και τον μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2021 συνολικές μηνιαίες βροχοπτώσεις, ενώ με την διακεκομμένη ευθεία κεκλιμένη γραμμή, με ξεκάθαρα ελαφρά ανοδική κατεύθυνση/πορεία, συμβολίζεται η παρούσα τάση, καθώς επίσης και η μελλοντική, μέχρι και του τέλους του μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2021, τάση των υψών των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων
Συνολικές μηνιαίες βροχοπτώσεις από τον Μετεωρολογικό Σταθμό του Meteokav στη Δεξαμενή. Με γαλάζια και πράσινη απόχρωση συμβολίζονται αντίστοιχα οι πραγματικές και οι προβλεπόμενες, έως και τον μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2022 συνολικές μηνιαίες βροχοπτώσεις, ενώ με την διακεκομμένη ευθεία κεκλιμένη γραμμή, με ξεκάθαρα σταθερή/οριζόντια κατεύθυνση/πορεία, συμβολίζεται η παρούσα τάση, καθώς επίσης και η μελλοντική, μέχρι και του τέλους του μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2022, τάση των υψών των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων
Συνολικές μηνιαίες βροχοπτώσεις από τον Μετεωρολογικό Σταθμό του Meteokav στη Δεξαμενή. Με γαλάζια και πράσινη απόχρωση συμβολίζονται αντίστοιχα οι πραγματικές και οι προβλεπόμενες, έως και τον μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2023 συνολικές μηνιαίες βροχοπτώσεις, ενώ με την διακεκομμένη ευθεία κεκλιμένη γραμμή, με ξεκάθαρα σταθερή/οριζόντια κατεύθυνση/πορεία, συμβολίζεται η παρούσα τάση, καθώς επίσης και η μελλοντική, μέχρι και του τέλους του μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2023, τάση των υψών των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων
Συνολικές μηνιαίες βροχοπτώσεις από τον Μετεωρολογικό Σταθμό του Meteokav στη Δεξαμενή. Με γαλάζια και πράσινη απόχρωση συμβολίζονται αντίστοιχα οι πραγματικές και οι προβλεπόμενες, έως και τον μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2024 συνολικές μηνιαίες βροχοπτώσεις, ενώ με την διακεκομμένη ευθεία κεκλιμένη γραμμή, με ξεκάθαρα σταθερή/οριζόντια κατεύθυνση/πορεία, συμβολίζεται η παρούσα τάση, καθώς επίσης και η μελλοντική, μέχρι και του τέλους του μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2024, τάση των υψών των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων

Στο παρακάτω στιγμιότυπο του χάρτη της Καβάλας, με τη βοήθεια του διαδικτυακού τόπου Google Earth, απεικονίζεται η θέση, (με κίτρινη πινέζα) στην οποία βρίσκεται ο Μετεωρολογικός Σταθμός του δικτύου Σταθμών του Meteokav στη Δεξαμενή (στο κέντρο και προς τα επάνω περίπου της εικόνας).

Η θέση του μετεωρολογικού σταθμού «Καβάλας-Δεξαμενής, (ελεγχόμενος από ιδιώτη), Δήμου Καβάλας, Νομού Καβάλας, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης», (επισημασμένος με κίτρινη «πινέζα»)

Το υδρολογικό, προγνωστικό, πολλαπλασιαστικό μαθηματικό/στατιστικό μοντέλο ανάλυσης και συγκεκριμένα αποσύνθεσης (υδρολογικών) χρονικών σειρών που καταρτίσθηκε με βάση τα παρελθόντα συνολικά μηνιαία ύψη βροχοπτώσεων, στηρίζεται, ως επί το πλείστον, στη θεωρία του υπολογισμού των μετακινούμενων μέσων όρων των πραγματικών συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, στον υπολογισμό των λόγων των πραγματικών συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων προς τους αντίστοιχους μετακινούμενους μέσους όρους των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, στον υπολογισμό των μη προσαρμοσμένων και των προσαρμοσμένων εποχικών δεικτών για κάθε μήνα για όλο το χρονικό φάσμα μελέτης, στον υπολογισμό της εποχιακά προσαρμοσμένης χρονικής σειράς των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, στον υπολογισμό της γραμμής τάσης του υδρολογικού, προγνωστικού μαθηματικού/στατιστικού μοντέλου έπειτα από την διενέργεια παλινδρόμησης μεταξύ της προσαρμοσμένης εποχιακά υδρολογικής χρονικής σειράς και της αντίστοιχης χρονικής περιόδου των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, και, τέλος, στον υπολογισμό των εποχικά προσαρμοσμένων, μελλοντικών συνολικών μηνιαίων τιμών υψών βροχόπτωσης.

Σε μελλοντικό χρόνο θα δημιουργηθούν, με στοχαστικές διαδικασίες, όπως π.χ. συναρτήσεις κατανομών πιθανοτήτων (probability distribution functions), προσομοιώσεις τύπου «Μόντε-Κάρλο» (Monte-Carlo simulations), ανόρυξη δεδομένων (data mining), μηχανική εκμάθηση (machine learning) κλπ, τεχνητά δεδομένα συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, πλέον της εκατονταετίας, και συγκεκριμένα από το έτος 1900 έτσι ώστε να μελετηθεί η πορεία των χαρακτηριστικών των ποσοτήτων των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων σε ευρύτερο βάθος χρόνου.

Οι στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων του Μετεωρολογικού Σταθμού Καβάλας LGL6, θα πραγματοποιούνται συχνά, (κάθε τέλος του μήνα), έτσι ώστε το προγνωστικό υδρολογικό μαθηματικό/στατιστικό μοντέλο να επικαιροποιείται συνεχώς χρονικά και να δημιουργηθεί μία αξιόπιστη και συνεχής, (σε μηνιαία βάση), υδρολογική χρονική σειρά δεδομένων των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στην περιοχή της Καβάλας, Δήμου Καβάλας, Νομού Καβάλας, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με σκοπό την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών ποσοτήτων συνολικών μηνιαίων υψών βροχοπτώσεων, προερχόμενων από τις συγκεκριμένες θέσεις μετρήσεων με την χρήση του συγκεκριμένου αλλά και διάφορων άλλων προγνωστικών υδρολογικών μαθηματικών/στατιστικών μοντέλων, όπως π.χ. την μέθοδο των «Εποχικών Αυτοπαλινδρούμενων Ενσωματωμένων Μετακινούμενων Μέσων Όρων» («Sseasonal Auto-Regressive Integrated Moving Averages»), ή αλλιώς, εν συντομία, «S.AR.I.M.A.», κλπ..

Η παραπάνω στατιστική ανάλυση αποτελεί μέρος μίας σειράς αναλύσεων που πρόκειται να ακολουθήσουν, τόσο όσον αφορά τον συγκεκριμένο Μετεωρολογικό Σταθμό του Meteokav όσο και σε άλλους μετεωρολογικούς σταθμούς της περιοχής του Νομού Καβάλας (π.χ. Νέα Πέραμος, Ελευθερούπολη, Ζυγός, Θάσος) οι οποίοι ελέγχονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ή εν συντομία, ΕΑΑ, αλλά και σε άλλους, ενδεχόμενα ιδιωτικούς, της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, (με την προϋπόθεση ότι θα χορηγηθούν προς στατιστική ανάλυση τα αντίστοιχα μετεωρολογικά δεδομένα), όσο συχνότερα είναι δυνατόν (σε μηνιαία κυρίως βάση), αποκλειστικά με ίδια οικονομικά και άλλα μέσα, αφιλοκερδώς, χωρίς καμία είτε υλική είτε κάθε άλλου είδους υποστήριξη και οικονομική απολαβή.

Το σύνολο των αποτελεσμάτων των στατιστικών αναλύσεων των παρελθόντων, παρόντων και μελλοντικών συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές μελλοντικά και θα βοηθήσουν, ενδεχόμενα, στις μελέτες υδραυλικών έργων (π.χ. συστήματα φραγμάτων και ταμιευτήρων συλλογής νερού και αποθήκευσης νερού για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης της ευρύτερης περιοχής) γενικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και αφιερώνονται ιδιαίτερα στους κατοίκους της Καβάλας του Δήμου και του Νομού Καβάλας, αλλά και της συνολικής ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο παρακάτω στιγμιότυπο του χάρτη της ευρύτερης περιοχής της Καβάλας, με τη βοήθεια του ιστότοπου meteo.gr, απεικονίζονται οι θέσεις (σημάνσεις μερών με αναφορά στην στιγμιαία ένδειξη της θερμοκρασίας) στις οποίες βρίσκονται οι τέσσερις μετεωρολογικοί σταθμοί, οι οποίοι ελέγχονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενώ φιλοδοξία του Πολιτικού/Υδρολόγου Μηχανικού, Θωμά Παπαλάσκαρη είναι να καταστεί ο πρώτος ερευνητής που θα καταρτίσει τον πληρέστερο χάρτη της ευρύτερης περιοχής, τόσο της Καβάλας όσο και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τις περισσότερες στατιστικές αναλύσεις βροχοπτώσεων διάφορων μετεωρολογικών σταθμών, σε πραγματικό χρόνο, συνοδευόμενων και με τις αντίστοιχες προβλέψεις μελλοντικών ποσοτήτων συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, όσον αφορά στην μέχρι τώρα υδρολογική ιστορία των βροχοπτώσεων, τόσο του Νομού Καβάλας όσο και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι θέσεις των τεσσάρων μετεωρολογικών σταθμών της ευρύτερης περιοχής της Καβάλας, (με τις στιγμιαίες ενδείξεις της θερμοκρασίας της 11/12/2021-12:05 μ.μ.), οι οποίοι ελέγχονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) [meteo.gr]

Λίγα λόγια για τη δράση του Θωμά Παπαλάσκαρη

Ο Πολιτικός/Υδρολόγος Μηχανικός Θωμάς Παπαλάσκαρης έχει κάνει στατιστικές αναλύσεις και έχει αναπτύξει υδρολογικά/στατιστικά μοντέλα πρόγνωσης ποσοτήτων συνολικών ημερήσιων και μηνιαίων βροχοπτώσεων για τις βροχοπτώσεις τόσο των μετεωρολογικών σταθμών «Γόρτυνας» (««Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών»/«Γεωργική Σχολή Μεσαράς»»_ «LG9Κ») και «Μοιρών (Πετροκεφαλίου)», Δήμου Γόρτυνας, Νομού Ηρακλείου, Κρήτης, «Τυμπακίου» («CretaWeather») και «Μοιρών (Πετροκεφαλίου_«LG12»)», Δήμου Φαιστού, Νομού Ηρακλείου, Κρήτης, όσο και από δέκα μετεωρολογικούς σταθμούς του Νομού Έβρου, της πόλης της Καβάλας (από όπου και κατάγεται) όσο και για τις βροχοπτώσεις του οικισμού των Καρυών Νήσου Χίου, (όπου έχει εργαστεί στο παρελθόν), οι οποίες ανακοινώθηκαν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, όπως στο «2nd International Conference on Efficient & Sustainable Water Systems Management 2016» (2ο Διεθνές Συνέδριο Αποτελεσματικής και Αειφόρας Διαχείρισης Υδάτινων Συστημάτων 2016) το οποίο διενεργήθηκε σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και του Πολυτεχνείου Κρήτης-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και πραγματοποιήθηκε (διά ζώσης) στον Πλατανιά Χανίων τον Ιούνη του 2016, στο «15th World Congress on Environmental Science & Technology 2017» (15ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 2017) το οποίο διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και  πραγματοποιήθηκε (διά ζώσης) στη Ρόδο τον Αύγουστο/Σεπτέμβρη του 2017 και στο «4th International Conference on Efficient & Sustainable Water Systems Management 2020/Valuing the “Water-Carbon-Ecological” footprints of human activities» (4ο Διεθνές Συνέδριο Αποτελεσματικής  και Αειφόρας Διαχείρισης Υδάτινων Συστημάτων 2020/Αποτιμώντας τα “Water-Carbon-Ecological” αποτυπώματα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων) το οποίο διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και  πραγματοποιήθηκε (διαδικτυακά με τηλεδιάσκεψη) στον Βόλο τον Ιούνη του 2020 και επιπλέον δημοσιεύθηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το «Procedia Engineering» (του εκδοτικού οίκου «Elsevier») και το «Environmental Proceedings» (του εκδοτικού οίκου «MDPI»).

Επίσης, έχει κάνει παρόμοιες στατιστικές αναλύσεις και έχει αναπτύξει παρόμοια υδρολογικά/στατιστικά/μαθηματικά μοντέλα πρόγνωσης ποσοτήτων συνολικών ετήσιων και μηνιαίων βροχοπτώσεων για τις βροχοπτώσεις των μετεωρολογικών σταθμών των Μοιρών (Πετροκεφαλίου) και Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, της περιοχής της Μεσαράς, του Νομού Ηρακλείου, Κρήτης και του μετεωρολογικού σταθμού της Γόρτυνας, Δήμου Γόρτυνας, της περιοχής της Μεσαράς, του Νομού Ηρακλείου, Κρήτης καθώς επίσης και του μετεωρολογικού σταθμού της Λάρισας, του Νομού Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Επιπρόσθετα, έχει πραγματοποιήσει μετρήσεις των ρυθμών των διερχόμενων παροχών των φυσικών ελεύθερων ροών του επιφανειακού νερού, μέχρι σήμερα, κατά την διάρκεια υδρολογικών ερευνών, στο «Φυσικό Ρέμα Βουρκόρεμα, Γρανίτη, Κάτω Νευροκοπίου, Δράμας», «Πηγές Ποταμού Αγγίτη Δράμας», «Ποταμό Νέστο Καβάλας-Ξάνθης», «Ποταμό Κόσυνθο Ξάνθης», «Χείμαρρο Κιμμερίων Ξάνθης», «Ποταμό Ζυγάκτη Δράμας-Καβάλας», «Φυσικό Χείμαρρο Λάκκο Μαριών, Θάσου, Καβάλας», «Φυσικό Ρέμα Παλαιάς Καβάλας, Καβάλας», «Αστικό Ρέμα Περιγιαλίου Καβάλας», «Πηγές Μάννας του Νερού, Λεκάνης, Καβάλας», «Αστικό Ρέμα Διασταύρωσης Οδών Ιοκάστης & Χρυσοστόμου Σμύρνης Καβάλας», «Χείμαρρο Παρθένη Χίου», «Αστικό Ρέμα Οδού Βουλγαροκτόνου, Ραψάνης, Καβάλας», «Ποταμό Βούλγαρη, Κεφαλόβρυσου Ελασσόνας, Λάρισας», «Πηγές Ποταμού Παλησκιώτη, Βερδικούσσας, Ελασσόνας, Λάρισας», «Φυσικό Ρέμα Κολυμπήθρας, Κόκκινου Νερού, Αγιάς, Λάρισας», στον «Ποταμό Ελασσονίτη, Ελασσόνας, Λάρισας», ενώ έχει διεξάγει στατιστικές αναλύσεις και μοντελοποίηση με προγνωστικές τιμές για το μέλλον για τις βροχοπτώσεις της Καβάλας, της Χρυσούπολης Καβάλας και των Μεταξάδων Έβρου, ενώ όσον αφορά, συγκεκριμένα στην Κρήτη, στον «Ποταμό Μουσέλα, Χανίων, Κρήτης», στο «Ρέμα Πηγών Αργυρούπολης, Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Πετρέ, Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Κουτσουλίτη, Δήμου Φαιστού, Ηρακλείου, Κρήτης» ο οποίος τροφοδοτεί τον ταμιευτήρα του «Τεχνητού Φράγματος Φανερωμένης, Δήμου Φαιστού, Νομού Ηρακλείου, Κρήτης», στον «Ποταμό Κουρταλιώτη, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης», στον «Ποταμό Ακουμιανό, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης» και στο «Ρέμα του Φαραγγιού Κοτσιφού, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου, Κρήτης».

Επίσης έχει διεξάγει στατιστικές αναλύσεις και μοντελοποίηση με προγνωστικές τιμές για το μέλλον για τις βροχοπτώσεις της Λάρισας.

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στην Αγγλική γλώσσα, του Θωμά Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους εδώεδώεδώ και εδώ.

Βιβλιογραφία-Παραπομπές

 • METEOKAV.GR [μπείτε εδώ]
 • METEO.GR [μπείτε εδώ]

Υδρολογική έρευνα του Θωμά Παπαλάσκαρη

 • MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού
 • Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540
 • «Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»
 • «Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»
 • «Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»
 • «Υποψήφιος Διδάκτορας στην Μεταφορά Φερτών Υλών (Δ.Π.Θ.)»
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»)
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»)
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»)
 • «Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»)
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»)
 • «Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»)
 • «Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»
 • «Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)»
 • «Μελλοντικός (σύντομα) Υπάλληλος σε Θέση Τακτικού Προσωπικού του «Δήμου Καλυμνίων», Κάλυμνος, Δήμου Καλυμνίων, Νομού Δωδεκανήσων, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (επιτυχών με την «Προκήρυξη 10Κ/2018», «από περίπου 15/01/2022»)»