Δασαρχείο Καβάλας: Αρχίζει η περίοδος υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

Ανακοίνωση έκδοσης Πράξης Τροποποίησης του Αναρτημένου/Κυρωμένου Δασικού Χάρτη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και Θάσου, των ΠΕ Καβάλας και Θάσου λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων Πρόδηλων Σφαλμάτων

Από τη Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 11791/14-1-2022 (ΑΔΑ:ΩΑΤΘΟΡ1Υ-ΝΒΒ) απόφασή μας περί «Πράξης Τροποποίησης Αναρτημένου/Κυρωμένου Δασικού Χάρτη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και Θάσου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου, λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων Πρόδηλων Σφαλμάτων».

Σημειώνεται ότι ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθ. 584/15-1-2021 απόφαση ανάρτησης  του Διευθυντή Δασών Ν. Καβάλας (ΑΔΑ: ΩΔΟΡΟΡ1Υ-Σ40), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 89476/27-5-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΩΚΟΡ1Υ-0ΙΓ) και 251669/25-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΕΨΕΟΡ1Υ-6ΝΕ) αποφάσεις του ιδίου.

Συνεπώς, η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκίνησε την 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και λήγει τη 16η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στη αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 5η  Απριλίου 2022, ημέρα, Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκονται α) στην έδρα της Υπηρεσίας μας, Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 65404, ΚΑΒΑΛΑ για τον Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Καβάλας και β) στο Δασαρχείο Θάσου, Λιμένας Ν. Θάσου, Τ.Κ. 64004 για τον Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Θάσου, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ., κατόπιν ραντεβού σύμφωνα με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις [email protected] (για το ΣΥΑΔΧ της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας) ή [email protected] (για το ΣΥΑΔΧ του Δασαρχείου Θάσου) ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2313309973,2313309974, 2313309976, 2313309977 (για το ΣΥΑΔΧ της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας) και 2313309790, 2313309794, 2313309795 (για το ΣΥΑΔΧ του Δασαρχείου Θάσου) καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.