Ευκαιρίες καριέρας στην Καβάλα: Θέσεις μόνιμης απασχόλησης προσφέρει η Βουγιουκλή ΑΕ

Η εταιρία αναζητά προσωπικό για άμεση πρόσληψη και απασχόληση– Διαβάστε πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση και τα προσόντα που απαιτούνται

HΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με έδρα την Καβάλα και ιστορία πάνω από 50 έτη. Η δραστηριότητα της εταιρίας περιλαμβάνει την παραγωγή και διάθεση ετοίμου σκυροδέματος, την παραγωγή όλων των ειδών ασφαλτομίγματος, την κατασκευή Τεχνικών Έργων, Δημοσίων, Κοινοτικών, Δημοτικών και Ιδιωτικών, καθώς και την παραγωγή και εμπορεία αδρανών υλικών λατομείου, κοινών και ειδικών χρήσεων.

Η ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο 25.000 m2 στη Νέα Καρβάλη Καβάλας και απασχολεί σε μόνιμη βάση εξειδικευμένο προσωπικό 30 και πλέον ατόμων.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, η εταιρία αναζητά προσωπικό και προσφέρει τις εξής θέσεις εργασίας:

Μηχανικός Υποστήριξης και Διαχείρισης Έργων (Ref.code OFFENG)

Κύρια καθήκοντα / Αρμοδιότητες

 • Εμπειρία σε συμμετοχή σε διαγωνισμούς (σύνταξη και υποβολή φακέλου προσφοράς, χρήση ΕΣΗΔΗΣ, ενστάσεις, κλπ).
 • Πολύ καλή γνώση σχετικά με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΟΠΣ, ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ.
 • Άριστος, τεκμηριωμένος γραπτός λόγος.
 • Διαχείριση & σύνταξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με Υπηρεσίες.
 • Τήρηση Προγράμματος Ποιότητας & Μητρώου Έργου.
 • Άριστη γνώση MS Office (με έμφαση στο Excel).
 • Διαχείριση Συμβάσεων και διαπραγματεύσεων.
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (backoffice) συνεργείων κατασκευής

Παρακολούθηση – Ενημέρωση – Αναθεώρηση Εργοληπτικού Πτυχίου ΜΕΕΠ

 • Τακτική-Έκτακτη αναθεώρηση ΜΕΕΠ
 • Ενημερότητα Πτυχίου
 • Έκθεση δραστηριότητας
 • Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων
 • Πιστοποιητικά Εμπειρίας Έργων

Υποβοήθηση Τμήματος Κατασκευών Δημοσίων Έργων

 • Δικαιολογητικά είσπραξης λογαριασμών
 • Απογραφή – Μεταβολές Οικοδομοτεχνικών έργων σε ΕΦΚΑ
 • Αρχειοθέτηση Συμβάσεων Συμφωνητικών

Σύνταξη προμετρήσεων/κοστολογήσεων – Παρακολούθηση Έργων

 • Επικοινωνία, συγκέντρωση και αρχειοθέτηση όλων των προσφορών για κάθε νέο έργο
 • Επικαιροποίηση των προσφορών και κοστολόγηση του κάθε έργου
 • Παρακολούθηση του πραγματικού κόστος ανά φάση έργου
 • Διενέργεια προβλέψεων κόστους και επεξήγηση των διαφορών
 • Επικοινωνία με τους μηχανικούς των έργων για την περιγραφή των μηνιαίων εργασιών
 • Συνεργασία με το τμήμα λογιστηρίου
 • Σύνταξη επιμετρήσεων- πιστοποιήσεων– Λογαριασμών – Α.Π.Ε. – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε,
 • Βασική γνώση Autocad – ERP ACE\ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ
 • Επόπτευση της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους κώδικες, πρακτικές, κανόνες QA/QC, πρότυπα απόδοσης και προδιαγραφές
 • Επιμετρήσεις/Πιστοποιήσεις Εργολάβων

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Μηχανικού ή άλλο σχετικό με την θέση αντικείμενο σπουδών.
 • Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
 • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και προγραμματισμού δραστηριοτήτων, οργανωτικότητα, συνέπεια, εχεμύθεια.
 • Γνώση και εμπειρία management reporting θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Παροχές

 • Ικανοποιητικός Μισθός
 • Πλήρης απασχόληση
 • Προοπτική εξέλιξης & μακροχρόνιας συνεργασίας
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκής εκπαίδευση

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Βοηθός-Μηχανικός Υποστήριξης και Διαχείρισης Έργων (Ref. Code OFFENG)

Κύρια καθήκοντα / Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση & σύνταξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με Υπηρεσίες
 • Τήρηση Προγράμματος Ποιότητας & Μητρώου Έργου
 • Άριστη γνώση MS Office (με έμφαση στο Excel)
 • Διαχείριση Συμβάσεων και διαπραγματεύσεων
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (backoffice) συνεργείων κατασκευής

Υποβοήθηση Τμήματος Κατασκευών Δημοσίων Έργων

 • Δικαιολογητικά είσπραξης λογαριασμών
 • Απογραφή – Μεταβολές Οικοδομοτεχνικών έργων σε ΕΦΚΑ
 • Αρχειοθέτηση Συμβάσεων Συμφωνητικών

Σύνταξη προμετρήσεων/κοστολογήσεων – Παρακολούθηση Έργων

 • Επικοινωνία, συγκέντρωση και αρχειοθέτηση όλων των προσφορών για κάθε νέο έργο
 • Επικαιροποίηση των προσφορών και κοστολόγηση του κάθε έργου
 • Παρακολούθηση του πραγματικού κόστος ανά φάση έργου
 • Διενέργεια προβλέψεων κόστους και επεξήγηση των διαφορών
 • Επικοινωνία με τους μηχανικούς των έργων για την περιγραφή των μηνιαίων εργασιών
 • Συνεργασία με το τμήμα λογιστηρίου
 • Σύνταξη επιμετρήσεων- πιστοποιήσεων– Λογαριασμών – Α.Π.Ε. – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε,
 • Βασική γνώση Autocad
 • Επιμετρήσεις/Πιστοποιήσεις Εργολάβων

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Μηχανικού ή άλλο σχετικό με την θέση αντικείμενο σπουδών.
 • Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
 • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και προγραμματισμού δραστηριοτήτων, οργανωτικότητα, συνέπεια, εχεμύθεια.

Παροχές

 • Ικανοποιητικός Μισθός
 • Πλήρης απασχόληση
 • Προοπτική εξέλιξης & μακροχρόνιας συνεργασίας
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκής εκπαίδευση

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Πώς θα κάνετε αίτηση

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μόνο με βιογραφικό στο e-mail [email protected]

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, η εταιρία θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας το Ref. Code.