Αλλάζει ο τρόπος ελέγχου δικαιώματος επιδότησης για τους νεφροπαθείς

Η νέα διαδικασία ελέγχου η οποία θα ακολουθηθεί έχει ως σκοπό να ελαχιστοποιήσει την ταλαιπωρία των πολιτών σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΑΜ-Θ/ΠΕ Καβάλας

Από την ΠΑΜ-Θ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνεται ότι οι καταστάσεις πληρωμών του διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων, για την χρονική περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016, έχουν διαβιβαστεί στον φορέα πληρωμής.

Επίσης ανακοινώνεται ότι αλλάζει ο μέχρι πρότινος ισχύων τρόπος ελέγχου δικαιώματος επιδότησης για τους δικαιούχους νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Υπηρεσίας. Η διαδικασία ελέγχου η οποία θα ακολουθηθεί και έχει ως σκοπό να ελαχιστοποιήσει την ταλαιπωρία των πολιτών με την παράλληλη διασφάλιση της ορθής καταβολής του διατροφικού επιδόματος είναι η κάτωθι:

  1. Μια φορά το εξάμηνο θα πρέπει να υποβάλλεται αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία μας, από τον νεφροπαθή/μεταμοσχευμένο ή από τον υπεύθυνο είσπραξης του διατροφικού επιδόματος που έχει ορισθεί στην Υπηρεσία μας, Υπεύθυνη Δήλωση της οποίας σχετικά υποδείγματα (1 &2) χορηγούνται από την Υπηρεσία μας ή μπορούν να εκτυπωθούν από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ( www.pekavalas.eu/Υπηρεσίες/Π.Ε.Καβάλας/Δ/νση/Δημ.Υγείας και Κοινωνικής_Μέριμνας/Έντυπα ).

Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να δηλώνονται απαραιτήτως τα κάτωθι στοιχεία από τον νεφροπαθή /μεταμοσχευμένο ή τον υπεύθυνο είσπραξης:

  • Ότι εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι του δικαιώματος επιδότησης, σύμφωνα με το Νόμο και ότι το διατροφικό επίδομα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του νεφροπαθή/μεταμοσχευμένου.
  • Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου.
  • Ότι δεν λαμβάνει διατροφικό επίδομα από άλλη Περιφερειακή Ενότητα πλην της ΠΕ Καβάλας.
  • Ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα δηλωθέντα στοιχεία στην Υπηρεσία και ότι για οποιαδήποτε μεταβολή αυτών, θα ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία.
  1. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα κατατίθενται δύο φορές το χρόνο κατά τους μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο, ενώ θα υπάρχει σχετική υπενθύμιση με σχετικά Δελτία Τύπου και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΕ Καβάλας και τον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσία, κατά τους οποίους οι Μονάδες θα ενημερώνουν τους αιμοκαθαρόμενους, ενώ θα υπάρχει και ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης σε κάθε πιθανό μέσο για την ενημέρωσή τους (Δελτίο Τύπου, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων των Μονάδων).
  2. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της ανωτέρω ΥΔ, το διατροφικό επίδομα θα διακόπτεται προσωρινά και θα επαναχορηγείται αναδρομικά μόνο όταν δηλωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Κατ’ εξαίρεση για τη πρώτη εφαρμογή του ανωτέρω ελέγχου, η σχετική προθεσμία παρατείνεται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2017, ενώ στην συνέχεια θα τηρούνται τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα (Ιανουάριος και Ιούνιος κάθε έτους).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2513 503362 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.