Διαβάστε μέχρι πότε μπορείτε να εγγράψετε το παιδί σας στο σχολείο και ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Τι λέει η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας για το Σχολικό Έτος 2017-2018

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας ανακοινώθηκε ότι για το σχολικό έτος 2017-2018, οι εγγραφές των μαθητών/τριών στις Σχολικές Μονάδες θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαΐου 2017. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τις διαδικασίες των εγγραφών, χρήσιμες σε κάθε γονέα.

Α΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1. Εγγράφονται για το σχολικό έτος 2017-18, νήπια και προνήπια γεννημένα το 2012 και 2013.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
α. Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από το Νηπιαγωγείο)
β. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας ( δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά θα αναζητηθεί από τα Νηπιαγωγεία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μyschool του ΥΠΠΕΘ).
γ. Αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο, κατά την κρίση του Προϊστάμενου/-νης ή του Δ/ντή/-ντριας του Νηπιαγωγείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Συνιστάται οι Προϊστάμενοι/-νες και οι Δ/ντές/-ντριες των Νηπιαγωγείων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης).
ε. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
στ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ. – δίνεται από το Νηπιαγωγείο)

Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ ή κρατικό ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη κρατική αρμόδια υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/- τριας στο νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Για τις προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (13:00-16:00) και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-8:30) η ενημέρωση προς τους γονείς και κηδεμόνες θα γίνεται από τη Δ/νση του Νηπιαγωγείου.

Β΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1. Στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας
(Δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά θα αναζητηθεί από το Δ. Σχολείο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μyschool του ΥΠΠΕΘ. Η αναζήτηση πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. Ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προς εγγραφή μαθητές στο ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε (5) στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΕΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».).
β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ. – δίνεται από το Δ. Σχολείο)
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας.
ε. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό (διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο εγγραφής του μαθητή).

Γ’ ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016-17
Για το σχολικό έτος 2016-2017 η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει την Πέμπτη 15-6-2017, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια.
Καμία εγγραφή εκτός σχολικής περιφέρειας δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη έγκρισή μας.