«Έρχεται» νέα διοίκηση στο Εργατικό Κέντρο Καβάλας

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας που θα πραγματοποιηθούν στο ΕΥΚ το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018, από τις 18:00 έως τις 22:00, θα πραγματοποιηθεί το Εκλογικό Συνέδριο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Καβάλας από όπου αναμένεται να προκύψει νέα 15μελής Διοίκηση στο ΕΥΚ αλλά και να εκλεγούν νέοι Αντιπρόσωποι του Κέντρου στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Ελλάδος.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση-πρόσκληση για το Εκλογικό Συνέδριο όπως απεστάλη από το ΕΥΚ.

«Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ε.Υ.Κ. Ν. Καβάλας  υπ’ αριθμ. 400/9-2-2018 και σύμφωνα με το Καταστατικό μας και τον Ν. 1264/82 συγκαλείται το Εκλογικό Συνέδριο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας στις 24-2-2018, ημέρα Σάββατο και ώρες 18:00 – 22:00 (η ψηφοφορία) και 22:00 – 23:30 (η καταμέτρηση) στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας, στην ΚΑΒΑΛΑ (Δαγκλή 19) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Νομιμοποίηση αντιπροσώπων (για την περίπτωση που το Δ.Σ. αρνηθεί  τον εφοδιασμό δελτίου συνέδρου σε κάποιον αντιπρόσωπο), άρθρο 16 παρ. 4 του Καταστατικού)

Θέμα 2ο: Εκλογή (3) τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει  τις Εκλογές για Όργανα Διοίκησης, Ελέγχου και Αντιπροσώπων στη ΓΣΕΕ.

Θέμα 3ο: Α. Εκλογή (15) δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας, Β. Εκλογή (5) πενταμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ε.Υ.Κ. Ν. Καβάλας και Γ. Εκλογή Αντιπροσώπων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας στη Γ.Σ.Ε.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Οι Πρόεδροι ή οι Γενικοί Γραμματείς των Σωματείων – Μελών μας με ευθύνη τους (άρθρο 15 παρ. 10 του καταστατικού) πάραυτα μόλις ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την Γραμματεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει: 1) Πάραυτα να ειδοποιήσουν τους αντιπροσώπους τους στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο για την Γενική Συνέλευση. 2) Πάραυτα να έρθουν να παραλάβουν την πρόσκληση από την Γραμματεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου και να δώσουν αντίγραφο της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης στους αντιπροσώπους των σωματείων τους. Τυχόν αντικατάσταση του αντιπροσώπου τους λόγω συνταξιοδότησης ή άλλου λόγου να ειδοποιηθεί πάραυτα η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου (άρθρο 16 παρ. 3)
  2. Όσοι από τους Αντιπροσώπους επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Εξελεγκτική Επιτροπή και στους Αντιπροσώπους στη Γ.Σ.Ε.Ε. πρέπει να το δηλώσουν σύμφωνα με το Καταστατικό του Ε.Υ.Κ. Ν. Καβάλας (άρθρο 21 παρ. 2) στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας στον Πρόεδρο του Δ.Σ., ώρες γραφείου : 08.00 – 15.00, εντός προθεσμίας (5) πέντε ημερών που λήγει είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη μέρα διενέργειας εκλογών δηλαδή από την 19/2/2018 έως την 23/2/2018  και ώρα 17.00 στα γραφεία του Ε.Υ.Κ. Ν. Καβάλας. Το ίδιο ισχύει και για την Εφορευτική Επιτροπή (άρθρο 19 παρ. 5). Η αίτηση υποψηφιότητας να περιλαμβάνει και τη δήλωση συμμετοχής σε συνδυασμό ή μεμονωμένος – μεμονωμένη.
  3. Κάθε Αντιπρόσωπος πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα και την κάρτα συνέδρου  που θα παραλάβει την ημέρα των εκλογών από την Γραμματεία για να ψηφίσει. Θα καταβληθεί στους ψηφίσαντες το ποσό των 19€ ως ημεραργία για τη συμμετοχή τους (Υπουργική Απόφαση 3073/124/3-4-2017.