Περιορισμός κυκλοφορίας στην παραλιακή Εγνατία Οδό στο ύψος του Πύργου Απολλωνίας

Διαβάστε τις περιοριστικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν λόγω εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος στο σημείο

Ξεκινούν τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 στη Χ/Θ 127,000 της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας (στο ύψος του Πύργου της Απολλωνίας), στο ρεύμα προς Καβάλα, σε μήκος περίπου 150 μέτρων, εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος. Μέχρι και τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα ισχύουν στην περιοχή περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας.

Αναλυτικά, η απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας αναφέρει:

  • Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά θα περιορίζεται το πλάτος του κάθε ρεύματος κυκλοφορίας, σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου του έργου.
  • Τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτά επιβάλλονται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, κατόπιν όμως έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
  • Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους οδηγούς και πεζούς, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.», σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄), την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών και τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.
  • Σε περίπτωση περάτωσης των εργασιών πριν τον προβλεπόμενο χρόνο, η οδός να δοθεί άμεσα στην κυκλοφορία.
  • Το Τ.Τ. Καβάλας παρακαλείται για επίδοση της συγκεκριμένης απόφασης στον ενδιαφερόμενο, στον οποίο επιπλέον να γνωστοποιήσει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.
  • Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. σήμανση από την αρμόδια Υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.