Σταδιακός περιορισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή του αεροδρομίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για ένα μήνα λόγω έργων αποχέτευσης στο «Μέγας Αλέξανδρος»

Στο σταδιακό περιορισμό κυκλοφορίας των οχημάτων στις Επαρχιακές οδούς Αεροδρομίου – Διασταύρωσης Αεροδρομίου και Διασταύρωσης Αεροδρομίου – Ερατεινού, σε μέγιστο μήκος περίπου 200 μέτρων κάθε φορά, λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής δικτύου αποχέτευσης για το Αεροδρόμιο της Καβάλας, κατά ένα μήνα (από τις 19-09-2018 έως 19-10-2018), προχωράει η Αστυνομική Διεύθυνση της Καβάλας.

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά θα περιορίζεται το πλάτος της οδού, ανάλογα με το τμήμα του οδοστρώματος στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι εργασίες και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της εναπομείνασας οδού εναλλάξ και σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των σημαιοφόρων, που θα υπάρχουν με ευθύνη του αναδόχου του έργου.

Η σήμανση θα τοποθετείται καθημερινά επί του οδοστρώματος και θα αφαιρείται με την περαίωση των εργασιών τις απογευματινές ώρες. Σε περιπτώσεις απρόβλεπτών καταστάσεων που θα απαιτηθεί η σήμανση να παραμείνει και κατά τις βραδινές ώρες, θα ληφθεί μέριμνα από την εργοληπτική εταιρεία για την έγκαιρη τοποθέτηση επιπρόσθετων φανών και γενικότερα φωτισμού, ενημερώνοντας έγκαιρα το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου για τον αναγκαίο έκτακτο έλεγχο.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά, κατά τις ώρες 08.00-18.00 ανάλογα και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ενώ μετά το πέρας των εργασιών, με ευθύνη του αναδόχου, θα αποσυρθεί η σήμανση και η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους οδηγούς και πεζούς, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.

Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.