Το ΙΕΚ Καβάλας στην Τσεχία για την έναρξη Προγράμματος Erasmus+

Το «δικό μας» ΙΕΚ συμμετέχει στο Πρόγραμμα «ZOOM MEDIA» μαζί με επτά ευρωπαϊκούς οργανισμούς από πέντε άλλες χώρες της Ευρώπης

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δημόσιο ΙΕΚ Καβάλας κατά τη διετία 2019-21 στην υλοποίηση  Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, Δράση ΚΑ201, με τίτλο «ZOOM MEDIA» και κωδικό εγκεκριμένου σχεδίου 2019-1-CZ01-KA201-061232 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως και τις 13 Δεκεμβρίου 2019, στην Πράγα της Τσεχίας, η πρώτη διακρατική συνάντηση.

Στη συνάντηση το ΙΕΚ Καβάλας εκπροσώπησαν ο Διευθυντής του Γρηγόρης Ιωσηφίδης και η υπεύθυνη του Προγράμματος.
Σε ό,τι αφορά το Πρόγραμμα πρόκειται για μια συνεργασία του ΙΕΚ Καβάλας με επτά  ευρωπαϊκούς οργανισμούς από  πέντε άλλες χώρες της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα με φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων από την Τσεχία που είναι και οι συντονιστές της σύμπραξης, την Τουρκία, την Ιταλία, τη Λιθουανία  και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το έργο  αποσκοπεί στην ανάπτυξη παιδείας στα μέσα επικοινωνίας ως βασική ικανότητα για την προσωπική  ανάπτυξη και ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία.

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση, οι εταίροι παρουσίασαν το προφίλ και την εμπειρία των αντίστοιχων οργανισμών τους, αναφέρθηκαν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων προετοιμασίας, παρουσιάστηκαν οι καλύτερες από τις πρακτικές των οργανισμών των εταίρων σχετικά με την εκπαίδευση γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, συζητήθηκε και αποφασίστηκε  το πρόγραμμα εκπαίδευσης, καθορίστηκαν τα θέματα, η μεθοδολογία και οι υποχρεώσεις σύμφωνα με την εμπειρία των εταίρων, προσδιορίστηκε το λεπτομερές σχέδιο των δραστηριοτήτων του έργου, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, των τοπικών δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης των αποτελεσμάτων, αναπροσδιορίστηκαν τα εργαλεία διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της προσπάθειας που απαιτείται από όλους τους εταίρους, γνωστοποιήθηκαν οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί που έχει κάθε εταίρος για την εφαρμογή του σχεδίου στις τοπικές δραστηριότητες και δόθηκαν  οδηγίες σχετικά με τους οικονομικούς και διοικητικούς κανόνες, τις διαδικασίες λογιστικής, την τήρηση αρχείων και τις διαδικασίες τελικής αναφοράς.

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2020 στην Τουρκία με συμμετοχή 3 σπουδαστών και 2 εκπαιδευτικών του ΙΕΚ Καβάλας στις δραστηριότητες  που θα διοργανωθούν εκεί.