Δασαρχείο Καβάλας: Επαφές με τους πολίτες μόνο μέσω e-mail και fax

Ανακοίνωση με την οποία γίνεται γνωστό ότι τα γραφεία των Δασικών Υπηρεσιών θα είναι ανοιχτά μόνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και για επείγουσες υποθέσεις λόγω Covid-19

Οι Δασικές Υπηρεσίες Ν. Καβάλας λόγω της εφαρμογής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορoνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-32020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) εγκυκλίου διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορoνοϊό», καλούν τους πολίτες να αποστέλλουν τα αιτήματα τους με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεομοιοτυπία και να προσέρχονται στα γραφεία των υπηρεσιών μόνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και για επείγουσες υποθέσεις, λαμβάνοντας με υπευθυνότητα όλες τις ατομικές προφυλάξεις που συστήνονται από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για τον περιορισμό της διασποράς του κορoνοϊού COVID-19.