Δήμος Καβάλας: Το πρώτο βήμα για την ελεγχόμενη στάθμευση στην Παναγία

Οι κάτοικοι της χερσονήσου καλούνται να καταθέσουν τα στοιχεία τους και τον αριθμό των οχημάτων που έχουν στην κυριότητα τους – Διαβάστε με ποιο τρόπο, που και μέχρι πότε θα πρέπει θα το κάνουν

Ο Δήμος Καβάλας με ανακοίνωση του καλεί όλους τους μόνιμους  κάτοικους της χερσονήσου της Παναγίας, από 25 Αυγούστου μέχρι και  30 Σεπτεμβρίου 2020, να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]) του Δήμου Καβάλας δικαιολογητικά εκ των οποίων να προκύπτουν :

 • τα στοιχεία της ταυτότητάς τους και ο ΑΦΜ τους
 • η κατοικία τους στη συνοικία της Παναγίας (Διεύθυνσή τους)
 • ο αριθμός των οχημάτων που έχουν στην κυριότητά τους/κατέχουν/χρησιμοποιούν
 • Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν, σε ηλεκτρονική μορφή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :
 • φ/α του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους
 • φ/α Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. του τελευταίου έτους (2019), με σβησμένα τα οικονομικά στοιχεία
 • φ/α της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος τους
 • αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την υπηρεσία για τον προγραμματισμό και τη δημιουργία χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης στη χερσόνησο της Παναγίας
 • φ/α Ε9 Δήλωση Ακίνητης Περιουσίας (για ιδιοκτήτες) ή μισθωτήριο συμβόλαιο (για ενοικιαστές)
 • Λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλης εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της οικίας
 • κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο εκ του οποίου προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία (πχ. Ε2 )

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να γίνει σχεδιασμός και προγραμματισμός από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και στα πλαίσια της άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων τους, και σύμφωνα με την εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ως προς την επέκταση της εφαρμογής του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης και στη συνοικία της Παναγίας, τις δυνατότητες και τους όρους με τους οποίους αυτή μπορεί να λάβει χώρα. Μετά τον κατά τα ανωτέρω σχεδιασμό βάσει των στοιχείων που θα προσκομισθούν από τους κατοίκους της περιοχής, και εφόσον κριθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου εφικτή και σκόπιμη η επέκταση του μέτρου αυτού στη συνοικία της Παναγίας, το θέμα θα τεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας το οποίο και θα αποφασίσει, τελικώς, περί της εφαρμογής του και των όρων του.

Οι κάτοικοι της Παναγίας, μπορούν, προς διευκόλυνσή τους, να καταθέτουν τα ανωτέρω στοιχεία τους, τηρώντας τα  προβλεπόμενα μέτρα  προφύλαξης  και στα γραφεία του πολιτιστικού συλλόγου «Το Κάστρο», κάθε Τετάρτη και Πέμπτη από 18:00 έως 20:00, εντός της ιδίας ως άνω  προθεσμίας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι πολίτες θα εξυπηρετούνται δια ζώσης κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού  ( 2513500226 ).