Αντιπεριφέρεια Καβάλας προς συλλόγους και σωματεία: Θέλετε να συμμετέχουμε ως συνδιοργανωτές στις εκδηλώσεις σας;

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και άλλων δράσεων με την ΠΑΜΘ για το 2021 – Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις

Στο πλαίσιο του έγκαιρου σχεδιασμού και προγραμματισμού των πολιτιστικών και λοιπών δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και της ένταξής τους στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2021, η Αντιπεριφέρεια Καβάλας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία, συλλόγους καθώς και στους εκπαιδευτικούς και λοιπούς φορείς της ΠΕ Καβάλας, προκειμένου να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη συνδιοργάνωση δράσεων στον τομέα πολιτισμού στην περιοχή μας.

Οι φορείς μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους προς αξιολόγηση, από 01 Μαρτίου 2021 έως και 15 Μαρτίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Οι σχετικές προτάσεις θα αξιολογηθούν και από αυτές θα επιλεγούν οι αρτιότερες, οι πιο ενδιαφέρουσες και αυτές οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν σύμφωνα με τις υπάρχουσες δυνατότητες αλλά και τις υγειονομικές συνθήκες όπως αυτές διαμορφώνονται από την πανδημία, υπό την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στους στόχους, στις αρχές και στις προδιαγραφές που έχει θέσει η ΠΑΜΘ, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας και έγκριση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

 • Να προέρχονται από συλλόγους/φορείς που έχουν επιδείξει έως τώρα αξιόλογη δράση
 • Να είναι ευρείας απήχησης/ υπερτοπικής σημασίας και να μην υπηρετούν ιδίους σκοπούς
 • Να είναι δυναμικές και καινοτόμες
 • Να παρουσιάζουν ανταποδοτικό χαρακτήρα σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες και να συμβάλλουν στην πολιτιστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη
 • Να προβάλουν τον πολιτισμό, την ιστορία, τα τοπικά ήθη και έθιμα
 • Να αναδεικνύουν στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας
 • Να συμβάλουν στη δημιουργία νέων πολιτιστικών προτύπων που θα χτίσουν την πολιτιστική ταυτότητα της κάθε περιοχής

Επιπλέον:

 • Οι σύλλογοι που θα καταθέσουν τις σχετικές προτάσεις, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, της ΠΕ Καβάλας και να έχουν ενημερωμένο το φάκελό τους, στην ανωτέρω Υπηρεσία.
 • Να έχουν ελεύθερη είσοδο / συμμετοχή για το κοινό και οι φορείς που αιτούνται της συνδιοργάνωσης, να μην έχουν έσοδα από αυτές
 • Να δεσμεύονται για την εξασφάλιση των απαιτούμενων σχετικών με την εκδήλωση αδειών ή εγκρίσεων
 • Οι προτάσεις που θα κατατεθούν να περιλαμβάνουν: αναλυτική περιγραφή της δράσης, αναφορά στους συμμετέχοντες φορείς/ συνδιοργανωτές, το κοινό στο οποίο απευθύνονται, αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της εν λόγω δράσης και οπωσδήποτε ένα κατά προσέγγιση συνολικό προϋπολογισμό δαπανών της όλης εκδήλωσης, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ποσά συμμετοχής κάθε συνδιοργανωτή, και τα αιτούμενα είδη/Υπηρεσίες από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, και το εκτιμώμενο κόστος αυτών.
 • Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία του κορονοϊού, δράσεις οι οποίες προϋποθέτουν τη συμμετοχή κοινού, θα γίνουν μόνον εφόσον οι επιδημιολογικές συνθήκες κατά το χρόνο διενέργειας το επιτρέψουν κατά την κρίση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, της Π.Ε. Καβάλας. Ως εκ τούτου και με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα κρίνεται σκόπιμο όπως οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φορέων που αναφέρονται σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, να έχουν χρόνο πραγματοποίησης μεταγενέστερο του μηνός Ιουνίου 2021.

Η σχετική αίτηση για την κατάθεση των προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΠΕ Καβάλας www.pekavalas.eu.

Τέλος:

Οι φορείς, καταθέτοντας την πρότασή τους, αναλαμβάνουν την υποχρέωση (εφόσον επιλεγούν), μετά το πέρας της δράσης, να προσκομίσουν:

 • απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αριθμό επισκεπτών/ συμμετεχόντων, ανταποδοτικότητα στην τοπική κοινωνία, αποτελέσματα δράσης κλπ)
 • οπτικοακουστικό υλικό σε ψηφιακή μορφή για τη δημοσιότητα της δράσης (φωτογραφίες, βίντεο, κλπ)

Οι επιλεγείσες προτάσεις, βάσει των παραπάνω, θα περιληφθούν στον ετήσιο πολιτιστικό σχεδιασμό της ΠΑΜΘ που θα ενταχθεί στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμά της.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ΠΑΜΘ – ΠΕ Καβάλας δεν επιτρέπεται να επιχορηγεί ή να στηρίζει οικονομικά δράσεις άλλων φορέων, παρά μόνο να συμμετέχει ως συνδιοργανωτής. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει μόνο μέρος των δαπανών της δράσης. Ο έγκαιρος σχεδιασμός του πολιτιστικού προγράμματος της ΠΕ Καβάλας θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη διοργάνωση ποιοτικά αναβαθμισμένων και ελκυστικών εκδηλώσεων και η δική σας συμβολή στην πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής μας είναι καθοριστικής σημασίας.