Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο της Θάσου

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από τα συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας από το Ραχώνι ως την Καλλιράχη-Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά το χρονικό διάστημα από 07-04-2021 έως 16-04-2021 σε τμήματα της Ε.Ο.Θάσου-Λιμεναρίων και συγκεκριμένα από το Ραχώνι ως την Καλλιράχη αποφάσισε η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας, για την πραγματοποίηση εργασιών ασφαλτόστρωσης από τα συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (φρεζάρισμα υφιστάμενου τάπητα-κατασκευή νέας στρώσης τάπητα).

Κατά το χρονικό διάστημα δεν θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά αυτή θα πραγματοποιείται μέσω του ελεύθερου ρεύματος κυκλοφορίας, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση και την κατατεθείσα τεχνική έκθεση.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μόνον κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών. Σε περίπτωση μη περαίωσης των εργασιών δύναται να παραταθεί η ισχύς της εν λόγω απόφασης.

Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.