Μεγάλη Εβδομάδα: Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στους ιερούς ναούς της Καβάλας

Αναλυτικά το πρόγραμμα όπως ανακοινώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, καθώς και οι προϋποθέσεις και τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού Covid-19

Από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα και οι προϋποθέσεις των Ιερών Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα:

 1. Απὸ την Κυριακή τῶν Βαΐων έως και τὴ Μεγάλη Τρίτη, η έναρξη των απογευματινὼν  Ι­ε­ρών Α­κο­λου­θιών ορίζεται στις 6 το απόγευμα σε όλες τις Ενορίες. Στους ενοριακοὺς Ναοὺς της πόλεως της Καβάλας και των διοικητικὼν εδρὼν του Δήμου Νέστου, του Δήμου Θάσου και του πρώην Δήμου Φιλίππων παρέχεται ἡ δυνατότητα τελέσεως 2 Ιερών Ακολουθιών με ώρες ενάρξεως της πρώτης στις 5 τὸ απόγευμα και της δευτέρας στις 7 το απόγευμα, με την διασφάλιση της αυστηράς τηρήσεως της κατὰ την 9ην βραδυνὴ απαγορεύσεως της κυκλοφορίας
 2. Κατὰ τη Μεγάλη Τετάρτη το Μυστήριο του ιεροὺ Ευχε­λαί­ου θα τελεσθὴ 2 φορὲς, αρχικά στις 12 το μεσημέρι καὶ κατόπιν στις 6 το απόγευμα. Η ιερὰ Ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης θα ψαλή, κατὰ τα ειωθότα, το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης μετὰ το (απογευματινό) ιερὸ Ευχέλαιο
 3. Το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, η ιερὰ Ακολουθία των Αγίων Παθών θα εκ­κινήση στις 5.30 μ.μ.
 4. Το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, η ιερά Ακο­λου­θία του Επιταφίου θα εκκινήση στις 6 μ.μ.. Η Λι­τά­νευση του Επιταφίου θα πρα­γμα­το­ποι­η­θὴ μόνον πέ­ριξ των Ι­ερὼν Ναὼν. Αντίστοιχα η περιφορὰ του Επιταφίου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καβάλας θα πραγματοποιηθή στις 4 το απόγευμα

Οι πρωϊνὲς ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος

 • Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες (Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη) στις 7.30 π.μ.
 • Θεία Λειτουργία Μεγάλης Πέμπτης στις 7 π.μ.
 • Αποκαθήλωση στις 8.30 π.μ.
 • Θεία Λειτουργία Μεγάλου Σαββάτου (πρώτη Ανάσταση) στις 7 π.μ., κατὰ το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου θα τη­ρη­θὴ το ε­ξὴς Τυ­πι­κό:

 • 8.10 μ.μ.: Έναρξη Ακο­λου­θίας Παν­νυ­χί­δος
 • 45 μ.μ.: «Δεύτε λά­βετε φώς» απὸ Ω­ραίας Πύ­λης
 • 9.00 μ.μ.: Η τελετὴ της Αναστάσεως επι της ε­ξέ­δρας ε­κτὸς του Ιε­ροὺ Ναού και η Απόλυση

Λόγω των ιδιαζουσὼν και επικρατουσὼν εκτάκτων συνθηκὼν σε όλη την Περιφερεια­κὴ Ενότητα Καβάλας, η οποία ευρίσκεται ήδη υπὸ το καθεστὼς του «Επιπέδου πολύ αυξημένου κινδύνου» με βεβαρυμένο επιδημιολογικὸ φορτίο και προς αποφυ­γὴ περαιτέρω συγχρωτισμοὺ και συνωστισμοὺ και προς αυστηρὴ τήρηση των υγιειονομικὼν δεδομένων για την αποφυγὴ διασπορὰς του κοροναϊοὺ η Ακολουθία του Όρθρου και της Πασχαλινὴς Θείας Λειτουργίας θα τελεσθοὺν το πρωΐ της Κυριακὴς του Πάσχα (2-5-2021) απὸ τις 7 π.μ.

Ο Μέγας Ἑσπερινὸς τοῦ Πάσχα (της αγάπης) θα ψαλὴ σε όλες τις Ενορίες το απόγευμα της Κυριακὴς στις 6 μ.μ..

Ως προς την παρουσία των πιστών στις ιερές Ακολουθίες επισημαίνεται ότι θα εφαρμοσθοὺν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, ώστε:

 1. Κατὰ την είσοδο στους Ι­εροὺς Ναοὺς θα τηρήται η απόσταση των 2 μέ­τρων με­ταξὺ τους και σύμ­φωνα με την α­να­λο­γία του 1 προσώ­που ανὰ 25 τ.μ. ε­πι­φα­νείας και με ε­λά­χι­στη απόσταση 2 μέ­τρων με­ταξύ τους, με μέ­γι­στο ε­πι­τρε­πό­με­νο α­ρι­θμὸ πι­στὼν τα 100 πρό­σωπα
 2. Οι πι­στοί, κατὰ την δι­άρ­κεια της πα­ρα­μο­νής τους στον ­Ιερὸ Ναό, υ­πο­χρε­ούν­ται να φέρουν διπλὸ προ­στα­τευ­τικὸ κά­λυμμα προσώπου ὴ μονὴ μά­σκα τύ­που Ν95, την οποία θα ἀφαι­ροὺν μόνον για την Θεία Με­τά­ληψη
 3. Σε πε­ρί­πτωση κατὰ την ο­ποία ο α­ρι­θμὸς των πι­στὼν υ­περ­βαί­νει τον ε­πι­τρε­πό­μενο για τους ει­σερ­χο­μέ­νους στους Ι­ε­ροὺς Να­ούς, οι πιστοί δύ­ναν­ται να πα­ρα­μένουν στον προ­αύ­λειο χώρο και τη­ρώντας από­σταση του­λά­χι­στον 2 μέ­τρων με­ταξύ τους
 4. Ο φυ­σι­κὸς ε­ξα­ε­ρι­σμὸς των Ιερών Ναών εί­ναι υ­πο­χρε­ω­τι­κὸς κατὰ την δι­άρ­κεια ό­λων των Ι­ε­ρὼν Α­κο­λου­θιὼν, ενὼ θα ενεργήται συχνὴ και σχο­λα­στικὴ κα­θα­ρι­ό­τητα των Ι­ε­ρὼν Ναών, κα­θὼς και τακτικὴ α­πο­λύ­μανση των ση­μείων και των ε­πι­φα­νειὼν του Ι­εροὺ Να­οὺ, όπου πα­ρα­τη­ρεί­ται συ­χνὴ πρό­σβαση των πι­στὼν

Σύμφωνα, τέλος, με τις ειδικές οδηγίες της Ιεράς Συνόδου όλα τα παραπάνω ι­σχύ­ουν για ό­λους τους Κα­θε­δρι­κούς, Μητρο­πο­λι­τι­κούς, Ενο­ρι­α­κούς, Προ­σκυ­νη­μα­τι­κούς, Κοι­μη­τη­ρι­α­κούς, Ιδρυ­μα­τι­κοὺς και άλλους Ι­ε­ροὺς Να­οὺς, τὰ Μη­τρο­πο­λι­τικὰ και Ε­νο­ρι­ακὰ Παρεκ­κλή­σια και για τις Ι­ε­ρὲς Μο­νὲς.

*Φωτογραφία: Θανάσης Σοφιανός