Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας: Παρατείνονται οι άδειες δυτών και καταδυτικών συνεργείων

Λόγω των έκτακτων μέτρων στο πλαίσιο των υγειονομικών συνθηκών δίνεται εκ νέου παράταση, χωρίς καταβολή παραβόλου

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, παρατείνεται εκ νέου το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15 της Αριθμ. 2133.1/43711/2019  Απόφασης τροποποίησης του ΓΚΛ 10(Β΄2396/19-06-2019), όπως ισχύει, που αφορά στην ανάκληση αδειών καταδυτικών συνεργείων, δυτών, μαθητευόμενων δυτών και η ακόλουθη έκδοση, άνευ καταβολής παραβόλων, αντίστοιχης βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση καθεμίας από τις ως άνω δραστηριότητες, έως και την 31-12-2021 .