Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Καβάλας-Ξάνθης

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λαμβάνονται λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στο ύψος του εμπορικού λιμανιού «Φίλιππος Β'»

Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Εθνική Οδό Καβάλας-Ξάνθης, στο τμήμα από την χ/θ 06+750 έως την χ/θ 07+000 (Ι/Κ Εμπορικού Λιμένα Καβάλας) αποφάσισε η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, κατά το χρονικό διάστημα από 28-03-2022 έως 02-04-2022 και με γνώμονα την πρόληψη ατυχημάτων, την αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολυνθούν τα έργα που θα εκτελεστούν στην παραπάνω περιοχή.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα του οδοστρώματος, εκάστου ρεύματος κυκλοφορίας, εκ περιτροπής, με την εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών και τη χρησιμοποίηση σημαιοφόρων.

Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ήτοι από ώρα 07:00 έως την 19:00 και η οδός θα παραδίδεται ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας με την κατάλληλη, κατά περίπτωση, σήμανση.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.

Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.