Αυτή είναι η προθεσμία για την ανανέωση αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Ανακοίνωση του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας, ενημερώνει με ανακοίνωση του τους κατόχους αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου, ότι σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4982/2022, τροποποιείται το άρθρο 66 του Ν.4849/2021, ως προς την προθεσμία  ανανέωσης των αδειών, που παρατείνονται από τη λήξη τους και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν έως την 30ή.11.2022, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.».

Παρακαλούνται όσοι κάτοχοι αδειών δεν προσήλθαν στην αρμόδια Υπηρεσία για ανανέωση της αδείας, να προσέλθουν άμεσα εντός της ανωτέρω προθεσμίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας (Εθν. Αντίστασης 20 – Διοικητήριο)  , 6ος όροφος, γραφεία 628,625 και τηλέφωνα επικοινωνίας 2513503659, 2513503661.